СТУДЕНТЛЕ БАНКНЫ ИШИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕННГЕНДИЛЕ

Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Людмила Зухова Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни окъуучулары бла тюбешгенди. Ол алагъа экономика къалай ишлегенини, аны айнытыуда РФ-ни Банкыны къаллай магъанасы болгъаныны юсюнден хапарлагъанды. Дагъыда инфляция деген не зат болгъанын, аны ёсдюрюрге нек жарамагъанын да ангылатханды.

Ахча-кредит политика – ол Ара Банкны ахча бёлюмге оноу этиу политикасыды. Кеси да адамланы къолайлыкъларын игилендириу магъананы тутады. Экономикагъа (эм инфляциягъа) сурамны тюрлендирип алай оноу этиледи. Сурам экономиканы производстволу онгларын озуп башласа, инфляция кётюрюлюп тебирейди. Башхача айтханда, адамла сатып алаллыкъ товарланы эмда багъаларын тёлеяллыкъ жумушланы ёлчеми, экономиканы ол жанлары бла онгларындан иги да артыкъ болса, багъала терк ёсюп башлайдыла. Финанс учреждение уа иш анга жетмезча этерге керекди.

Аны уа къалай? Банкда «ключевая ставка» деген аллай кёрюмдю барды. Сурам, аны бла бирге уа инфляция да ёсе баргъанын кёрсе, ол аны кётюреди. Биринчилери артха айлансала уа – азайтып башлайды.

Ол ставка экономикагъа къалай барады? Процентле бла. Ол тюрленнгенине кёре кредитлени эмда депозитлени процентлери да башха боладыла. Ставка кётюрюлсе, кредитле багъаракъ боладыла, алай депозитле уа игирек файда келтирип башлайдыла. Аны себепли адамла ахчаларын аяулу къоратып тебирейдиле. Ызы бла уа сурам да азаяды.

Банк инфляцияны дайым къысханлай турады. Аны ёлчеми тёрт процент чакълы болса, экономиканы ёсюую да къыралны онгларына кёре болады. Людмила Зухова аны барын да айтхандан сора, студентлени сорууларына жууапла бергенди.

«Экономика эм управление» факультетни башчысыны илму-излем иш жаны бла орунбасары Зумакъулланы Фатимат айтханнга кёре, быллай тюбешиуле окъуучулагъа не жаны бла да хайырлыдыла: аланы тюз финанс оноула этерге юйретедиле, илму жаны бла да айнытадыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа