СТУДЕНТЛЕ БАНКНЫ ИШИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕННГЕНДИЛЕ

Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечиси Людмила Зухова Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни окъуучулары бла тюбешгенди. Ол алагъа экономика къалай ишлегенини, аны айнытыуда РФ-ни Банкыны къаллай магъанасы болгъаныны юсюнден хапарлагъанды. Дагъыда инфляция деген не зат болгъанын, аны ёсдюрюрге нек жарамагъанын да ангылатханды.

Ахча-кредит политика – ол Ара Банкны ахча бёлюмге оноу этиу политикасыды. Кеси да адамланы къолайлыкъларын игилендириу магъананы тутады. Экономикагъа (эм инфляциягъа) сурамны тюрлендирип алай оноу этиледи. Сурам экономиканы производстволу онгларын озуп башласа, инфляция кётюрюлюп тебирейди. Башхача айтханда, адамла сатып алаллыкъ товарланы эмда багъаларын тёлеяллыкъ жумушланы ёлчеми, экономиканы ол жанлары бла онгларындан иги да артыкъ болса, багъала терк ёсюп башлайдыла. Финанс учреждение уа иш анга жетмезча этерге керекди.

Аны уа къалай? Банкда «ключевая ставка» деген аллай кёрюмдю барды. Сурам, аны бла бирге уа инфляция да ёсе баргъанын кёрсе, ол аны кётюреди. Биринчилери артха айлансала уа – азайтып башлайды.

Ол ставка экономикагъа къалай барады? Процентле бла. Ол тюрленнгенине кёре кредитлени эмда депозитлени процентлери да башха боладыла. Ставка кётюрюлсе, кредитле багъаракъ боладыла, алай депозитле уа игирек файда келтирип башлайдыла. Аны себепли адамла ахчаларын аяулу къоратып тебирейдиле. Ызы бла уа сурам да азаяды.

Банк инфляцияны дайым къысханлай турады. Аны ёлчеми тёрт процент чакълы болса, экономиканы ёсюую да къыралны онгларына кёре болады. Людмила Зухова аны барын да айтхандан сора, студентлени сорууларына жууапла бергенди.

«Экономика эм управление» факультетни башчысыны илму-излем иш жаны бла орунбасары Зумакъулланы Фатимат айтханнга кёре, быллай тюбешиуле окъуучулагъа не жаны бла да хайырлыдыла: аланы тюз финанс оноула этерге юйретедиле, илму жаны бла да айнытадыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.