НЁГЕРЛЕРИНИ АТЫ БЛА-ДАРАЖАЛЫ ТУРНИР

МВД-ны Къабарты-Малкъарда управлениясыны  патруль-пост службасыны энчи батальону жыл сайын Тетов Алимбекни хурметине  баскетболдан бардырылгъан турнирге къатышады. 2010 жылны 9  майында полицияны лейтенанты Алимбек Муаедович «Кавказ» федерал трассаны  429-чу километринде орналгъан «Баксан» постда аскер борчун толтура тургъанлай аманлыкъчыланы къолларындан ёлгенди.  

Спорт эришиу ёлгенни жууукълары Терк муниципал районну келечилерини болушлукълары бла къурап, Алимбек Тетовну туугъан шахары  Терекде ётгенди. Бу ишге  КъМР-да МВД-ны Нальчикде управлениясыны  2-чи энчи батальонуну командири полицияны капитаны Ахъед Бишенов эм патруль-пост службаны келечилери къатышхандыла. Алимбек бла бирге ишлеген жылланы эсине тюшюре, Ахъед Бишенов аны къаллай огъурлу, керти инсан болгъанын айтханды. Ызы бла офицерни жууукъларына къайгъы сёз берип, Алимбекни аты аны таныгъанланы жюреклеринде  кёп ёмюрлеге къаллыгъын чертгенди. Алимбекни атасы Муаед Тетов, управленияны башчыларына, энчи составха да жашын эсгергенлери ючюн жюрек ыразылыгъын билдирип, ишлеринде мамырлыкъ болурун тежегенди.

Турнирге районну билим бериу учрежденияларындан сабийле къатышхандыла.  Оюнлада  алчы жерлени алгъанлагъа майдалла бла саугъала берилгендиле, деп билдиредиле КъМР-де  МВД-ны пресс-службасындан.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа