УРУНУУНУ КЪЫЙМАТЛЫЛЫГЪЫН КЮЧЛЕНДИРИРГЕ ЮЙРЕТИУ БАРАДЫ

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторуну мурдорунда къуралгъан «Фабрика процессов» деген билим бериу тийреде «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлерин ишни аяулу бардырыргъа юйретгендиле. Анга «Урунууну къыйматлылыгъы жаны бла билимлени федерал арасыны» келечилери да къатышхандыла. Окъутууну магъанасы орта эмда уллу предприятиялада урунууну къыйматлылыгъын кючлендириу бла байламлыды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

«Фабрика процессов» - билим бериу тийреди. Анда ишни аяулу бардырыргъа юйретедиле. Кесин да бош айтып къоймай, тюз жериндеча алай. Сёз ючюн, «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлери газны басымын тутхан затны жыяргъа керек эдиле. Юйретиучюле уа ала аны къалай этгенлерине къарагъандыла, тюз, къыйматлы оноула этерге тюзелтгендиле, ала неге келтирликлерин да ангылатхандыла. Окъууну ахырында барына да сертификатла бергендиле.

«Урунууну къыйматлылыгъы» миллет проектни бизни республика былтыр бардырып башлагъанды. Шёндю анга ма бу предприятияла къатышадыла: «Нальчик-сладость», «Севкаврентген-Д» эм «Кровля Сервис». Аланы санына къошулургъа сюйгенле министерствогъа 8(8662) 40-65-34 номер бла сёлешип билдирсинле.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа