УРУНУУНУ КЪЫЙМАТЛЫЛЫГЪЫН КЮЧЛЕНДИРИРГЕ ЮЙРЕТИУ БАРАДЫ

Къабарты-Малкъарны Бизнес-инкубаторуну мурдорунда къуралгъан «Фабрика процессов» деген билим бериу тийреде «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлерин ишни аяулу бардырыргъа юйретгендиле. Анга «Урунууну къыйматлылыгъы жаны бла билимлени федерал арасыны» келечилери да къатышхандыла. Окъутууну магъанасы орта эмда уллу предприятиялада урунууну къыйматлылыгъын кючлендириу бла байламлыды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

«Фабрика процессов» - билим бериу тийреди. Анда ишни аяулу бардырыргъа юйретедиле. Кесин да бош айтып къоймай, тюз жериндеча алай. Сёз ючюн, «Севкаврентген-Д» предприятияны специалистлери газны басымын тутхан затны жыяргъа керек эдиле. Юйретиучюле уа ала аны къалай этгенлерине къарагъандыла, тюз, къыйматлы оноула этерге тюзелтгендиле, ала неге келтирликлерин да ангылатхандыла. Окъууну ахырында барына да сертификатла бергендиле.

«Урунууну къыйматлылыгъы» миллет проектни бизни республика былтыр бардырып башлагъанды. Шёндю анга ма бу предприятияла къатышадыла: «Нальчик-сладость», «Севкаврентген-Д» эм «Кровля Сервис». Аланы санына къошулургъа сюйгенле министерствогъа 8(8662) 40-65-34 номер бла сёлешип билдирсинле.

Улбашланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.