ЖОЛЛАГЪА БЛА КЁПЮРЛЕГЕ РЕМОНТ ЭТИЛЕДИ

Быйыл бизни республикада тынгылы жангыртыу ишле беш жолда (13 километр) эмда юч кёпюрде бардырыллыкъдыла.

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» миллет проектни чеклеринде Черек районда Огъары Малкъар-Мухол жолгъа эмда аны юсюнде кёпюрге, сора дагъыда Урван-Уштулу жолну кесегине ремонт этилликди. Терк районда уа Арик элде билим бериу учреждение таба баргъан жолгъа къараллыкъды.

Бу проектни хайырындан былтыр Нальчикде Мовсисян атлы орамда да жангыртыу ишле башланнган эдиле. Шёндю анда жолну мурдорун жарашдырыу бла кюреше турадыла. Дагъыда регионну жол фондуну ахчасына Хасанияда эм узун орамда инженер коммуникацияланы алышындыра турадыла. Объектни узунлугъу тёрт километрди.

Жыл башланнганлы Заюковода кёпюрге да ремонт этип тебирегендиле. Ишчиле алайда болжаллы кёпюр сюегендиле, энди уа суу баргъан ызны тазалай турадыла.

Жууукъ кезиуде Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолда Черек сууну башы бла баргъан кёпюрге да тынгылы ремонт этип башларыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.