ЖОЛЛАГЪА БЛА КЁПЮРЛЕГЕ РЕМОНТ ЭТИЛЕДИ

Быйыл бизни республикада тынгылы жангыртыу ишле беш жолда (13 километр) эмда юч кёпюрде бардырыллыкъдыла.

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» миллет проектни чеклеринде Черек районда Огъары Малкъар-Мухол жолгъа эмда аны юсюнде кёпюрге, сора дагъыда Урван-Уштулу жолну кесегине ремонт этилликди. Терк районда уа Арик элде билим бериу учреждение таба баргъан жолгъа къараллыкъды.

Бу проектни хайырындан былтыр Нальчикде Мовсисян атлы орамда да жангыртыу ишле башланнган эдиле. Шёндю анда жолну мурдорун жарашдырыу бла кюреше турадыла. Дагъыда регионну жол фондуну ахчасына Хасанияда эм узун орамда инженер коммуникацияланы алышындыра турадыла. Объектни узунлугъу тёрт километрди.

Жыл башланнганлы Заюковода кёпюрге да ремонт этип тебирегендиле. Ишчиле алайда болжаллы кёпюр сюегендиле, энди уа суу баргъан ызны тазалай турадыла.

Жууукъ кезиуде Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолда Черек сууну башы бла баргъан кёпюрге да тынгылы ремонт этип башларыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.