ЖОЛЛАГЪА БЛА КЁПЮРЛЕГЕ РЕМОНТ ЭТИЛЕДИ

Быйыл бизни республикада тынгылы жангыртыу ишле беш жолда (13 километр) эмда юч кёпюрде бардырыллыкъдыла.

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» миллет проектни чеклеринде Черек районда Огъары Малкъар-Мухол жолгъа эмда аны юсюнде кёпюрге, сора дагъыда Урван-Уштулу жолну кесегине ремонт этилликди. Терк районда уа Арик элде билим бериу учреждение таба баргъан жолгъа къараллыкъды.

Бу проектни хайырындан былтыр Нальчикде Мовсисян атлы орамда да жангыртыу ишле башланнган эдиле. Шёндю анда жолну мурдорун жарашдырыу бла кюреше турадыла. Дагъыда регионну жол фондуну ахчасына Хасанияда эм узун орамда инженер коммуникацияланы алышындыра турадыла. Объектни узунлугъу тёрт километрди.

Жыл башланнганлы Заюковода кёпюрге да ремонт этип тебирегендиле. Ишчиле алайда болжаллы кёпюр сюегендиле, энди уа суу баргъан ызны тазалай турадыла.

Жууукъ кезиуде Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолда Черек сууну башы бла баргъан кёпюрге да тынгылы ремонт этип башларыкъдыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды