ДЭIЭПЫКЪУНЫГЪЭХЭМ Я ФIАГЪЫМ ХЭХЪУЭНУЩ

Иджырей мардэхэм тещIы­хьауэ амбулаторэ екIу щаухуэ Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм. Медицинэ Iуэху­щIа­пIэщIэр зэблэкIы­гъуи­тIу лэ­жьэнущ икIи махуэм къриу­быдэу абы цIыху 90-м нэблагъэм дэIэпыкъуныгъэ­хэр щагъуэтыфынущ.

Унэм хэтынущ унэтIыныгъэ зэ­хуэмыдэхэмкIэ дохутырхэр щы­лажьэ, цIыхухэм медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ, сымаджэхэм махуэм къыщеIэзэ пэш щхьэхуэхэр, «ДэIэпы­къуэгъу псынщIэм» и къудамэр.
Иджыпсту лажьэ амбулаторэм и унэр 1948 гъэм ящIауэ щытащ, кхъахэ дыдэ хъуащ. Ар яухуэ «ЦIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щрат IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын» щIыналъэ программэм ипкъ иткIэ.
Мы зэманым ухуакIуэхэм блынхэр дращIеящ, унащхьэр тралъхьащ, иджы пэш кIуэцIхэр зыхуей хуэгъэзэн щIадзащ. Медицинэм къигъэув иджырей мардэхэм хуэщIауэ щытыну IуэхущIапIэщIэм къуажэдэсхэр зыхуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъэ­хэр къызыхуэтыншэу щагъуэтынущ.
Ухуэныгъэр и кIэм нагъэсынущ 2023 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм.

Тхьэхущынэ Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.