УРЛУКЪ САТЫП АЛГЪАНДА КЕСИГИЗНИ АЛДАТМАГЪЫЗ

Жаз башы келгени бла бахча ишле башланадыла, аны себепли кёпле урлукъ сатып алыуну къайгъысын этип тебирейдиле. Тюкенледе шёндю аны къадар тюрлюлери барды. Суратларында не айтаса, жарагъан кёгетле, жым-жылтырауукъ наныкъла, кёзню къаматхан гюлле. Алай, жарсыугъа, кёбюсюнде ол бары да артда алдау болгъанын кёребиз.

Россельхознадзорну республикада Управлениясыны специалистлери да суратында кёргюзтюлгени бла артда ёсериги бирча болуруна артыкъ ышаныу жокъду, деп эсгертедиле. Бирде уа кёзге урунмагъан бир бош орунда сатылгъан урлукъ бай тирлик берирге боллукъду. Сатыуда аллай урлукъ кёрсегиз, сансыз этмегиз. Суратына угъай, къабугъунда жазылгъанына магъана беригиз.

Бизни къыралны законодательствосуна тийишлиликде, селекция жетишимлени Къырал реестрине тюшген эл мюлк битимлени урлукъларын сатаргъа эркинлик бериледи жаланда. Кеслерин да аланы сорт эмда битим качестволарын кёргюзтген документлери эм фитосанитария сертификатлары бла. Нек дегенде, сынам халда ёсдюрюлмеген урлукъну Реестрге къошмайдыла. Аны себепли аладан сиз излеген зат ёсеригине ышаныу жокъду.

Продукцияны къагъыт къабугъунда урлукъну жерге неллай бир заманны ичинде салыргъа боллугъу жазылады. Эки къатлы, кеси да хауаны жибермеген орунлада ол кёбюрек болуучуду.

Документле да белгиленнген болжалгъа бериледиле. Тахта эмда мал ашха жараулу кёгетлеге - сегиз айгъа, гюллеге – он айгъа, эки къатлы орунлагъа къуюлгъан, сора дагъыда теплицалада ёсдюрюлген нашаланы бла бадражанланы урлукъларына уа – бир жылгъа.

Розница сатыуда болгъан урлукъну юсюнде бу затла болургъа керекдиле: аны жарашдыргъан организацияны аты, адреси эмда телефону, битимни аты эмда сорту, урлукъну сортуну эмда качествосуну стандарты, партияны номери, бюртюклени ауурлугъу неда саны, къачаннга дери сатаргъа жарагъаны. Орунну юсюнде бу затлары жокъ эселе, урлукъну алыргъа керекмейди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд