ЩIыналъэ щхьэ­хуэныгъэхэр къалъытэнущ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэр мазаем и 28-м иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу УФ-м и сенатор Ульбашев Мухьэрбий, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм КИФЩI-м щиIэ аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ Мэкъуауэ Тимур, КъБР-м и прокурор Хабаров Николай.
Депутатхэм етIуанэ еджэгъуэу къащтащ «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм юридическэ дэIэпы­къуныгъэр пщIэншэу къызэ­рыщызэ­ра­гъэпэщым теу­хуа­уэ» КъБР-м и Законым и Iы­хьэ 2-м зэ­хъуэкIыныгъэ­хэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» ­КъБР-м и законым и проектыр.
КъБР-м и Парламентым Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэты­нымкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Есэнкъул Ахьмэд къызэрыхигъэщамкIэ, дэфтэрыр къыхалъхьащ республикэм юри­дическэ дэIэпыкъуныгъэхэр пщIэншэу зэрырат щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэн щхьэкIэ. Иджы апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэр ягъуэтынущ УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм дзэ къулыкъу щрахьэкIыну ираджахэм, 2022 гъэм мазаем и 24-м къыщыщIэдзауэ Донецк, Луганск цIыхубэ республикэхэм, Запорожскэ, Херсон щIыналъэхэм къикIын хуей хъуа, Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыпсэу цIыхухэм.
ЗэIущIэм зэхъуэкIыныгъэхэр щыхалъхьащ «КъэхъукъащIэ шынагъуэхэм цIыхухэмрэ щIыналъэмрэ щыхъумэным теухуауэ» ­КъБР-м и Законым и Iыхьэ 9-мрэ 30-мрэ», «КъБР-м ­дыкъэзыухъуреихь дунейр щыхъумэным теухуауэ», «КъБР-м сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ шэсыпIэ хъуным и IуэхукIэ», «КъБР-м жьэн узыфэм зэрыщыпэщIэт Iэмалхэр къызэгъэпэщыным теухуауэ» КъБР-м и Зако­ным и Iыхьэ 6, 19-хэм, «ЩIалэгъуалэ, сабий жылагъуэ IуэхущIапIэхэм къэралым зэрызащIигъакъуэм ехьэ­лIауэ» КъБР-м и законхэм я проектхэм.
Депутатхэм КъБР-м и Правительствэм даIыгъащ КъБР-м и бюджетыр зы­хущыщIэр Iыхьэ гуэркIэ ирагъэкъун папщIэ, федераль­нэ бюджетым къыхэкIыу республикэм къагъакIуэ ахъшэм теухуа зэгурыIуэ­ныгъэмрэ бюджет кредитхэр пшыныжыным хуэгъэзамрэ дыщIагъу зэгурыIуэ­ныгъэ­хэм арэзы техъуэныр. КъБР-м финансхэмкIэ и министр Лисун Еленэ зэрыжиIамкIэ, дэфтэрым ипкъ иткIэ щIыналъэм бюджет кредитхэмкIэ телъ и щIы­хуэр 2022 гъэм щхьэщахри, ар 2029 гъэм итыжыну хуа­гъэIэпхъуащ. Зи гугъу ящIыр сом мелуан 360-рэ мэхъу. Ахъшэр къагъэсэбэпащ республикэм социальнэ мы­хьэнэ зиIэ Iуэхухэр къыщы­зэрагъэпэщыным.
Апхуэдэуи депутатхэм ­къащтащ «Егъэджэныгъэм теухуауэ» КъБР-м и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» ­КъБР-м и законым и проектыр. КъБР-м и Парламентым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Емуз Нинэ жиIащ федеральнэ законодательствэм халъхьа зэхъуэ­кIыныгъэхэм тету дэфтэрыр зэрагъэхьэзырар. Ар зытеухуар зэреджэ тхылъхэр зэрызэхагъэувэм зэхъуэкIы­ныгъэхэр зэрыхалъхьэрщ. Псалъэм папщIэ, республикэм егъэджэныгъэ Iуэхур къызэзыгъэпэщ и къэрал IуэхущIапIэм Iэмал иIэнущ федеральнэ егъэджэныгъэ программэ нэхъыщхьэхэр щызэхагъэувэкIэ, щIыналъэ, лъэпкъ, щэнхабзэ щхьэ­хуэныгъэхэр къалъытэу абы хэтыну.
ЗэIущIэм арэзы щыте­хъуащ «Урысей Федерацэм и цIыхухэр IэIэтхэм хэтыну яIэ хуитыныгъэхэм ятеу­хуауэ» Федеральнэ зако­ным и Iыхьэ 28-м зэхъуэ­кIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» федеральнэ законым ­и проектым и жэрдэмыр ­УФ-м и Къэрал Думэм егъэ­хьы­ным. 
Депутатхэм даIыгъащ ака­демик Фортовым и унэцIэр Iуащхьэмахуэ ­районым щыIэ бгым фIэ­щыным теухуауэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къыхилъхьа жэрдэмыр. КъБР-м и Парламентым Хабзэхэмрэ щIыпIэ унафэр зехьэнымкIэ и ко­митетым и унафэщI Мэлбахъуэ Борис жиIащ а Iуэхум Бахъсэн Ипщэ къуа­жэм арэзы зэрыщытехъуар икIи «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщиплIри зыхуа­гъэ­фэща, совет, урысей щIэныгъэлI цIэрыIуэм ар зэрыхуэфащэр.
ЗэIущIэм щедэIуащ УФ-м ЮстицэмкIэ и министерствэм и управленэу КъБР-м щыIэм 2022 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм. IуэхущIапIэм и унафэщI Кужонов Жантемыр тепсэлъыхьащ илъэсым къриубыдэу хабзэу къапщытам, фейдэ къегъэ­щIыным темыщIыхьа IуэхущIапIэхэм (НКО) зэ­радэ­лажьэм, Iулъхьэм пэщIэ­тыным хуэгъэзауэ муниципальнэ щIыналъэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщым, нэгъуэщIхэми. Апхуэдэу, абы зэрыжиIамкIэ, 2023 гъэм щIышылэм и 1-м ирихьэлIэу IуэхущIапIэм къэрал регистрацэ хуейуэ НКО-хэм тхыгъэ 247-рэ ирагъэхьащ. Абыхэм ящыщу 24-р пхыкIакъым. Мы зэманым зезыгъэтхауэ щыIэ НКО-м ятеу­хуауэ управленэм и реест­рым тхыгъэ 880-рэ итщ. Апхуэдэуи IуэхущIапIэм нэгъабэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр плIэ къапщытащ, имычэзуу - 8. Экст­ремизм Iуэху гуэрхэр я лэжьыгъэм халъэгъуащ НКО-уэ 3-м.
БАГЪЭТЫР  Луизэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 10:01

ГИПОФИЗЫМ ЕЛЪЫТАР

ЦIыхухэм лъагагъкIэ къахэщхьэхукIхэм щхьэкIэ «иныжь» е «цIыкIужьей» жаIэ.

08.06.2023 - 09:03

ЛIЭУЖЬЫР БЖЬИБЛКIЭ МАУЭ

Гувэми щIэхми, цIыхур и блэкIам щыхуеплъэкIыж, и лъабжьэхэр къыщитIэщIыж, къызыхэкIар къыщилъыхъуэж зы лъэхъэнэ и гъащIэм къыхохуэ.

08.06.2023 - 09:03

АРУАН КЪУАЖЭМ ДЭТ ЕДЖАПIЭР ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Аруан (Мысостей) къуажэм дэт, курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрагъэпэщыж мы махуэхэм.

08.06.2023 - 09:03

ВИЗИТКЭР КЪЫЩЕЖЬАР

ЦIыхум и цIэмрэ зищIысымрэ зытет пасэрей картэ цIыкIухэр пхъэм е ятIэм къыхэщIыкIат. Абыхэм дэфтэр мыхьэнэ яIэуи щыттэкъым, яфIэфIыныгъэкIэ зэрахьэ мыхъумэ.

07.06.2023 - 15:02

СУРЭТЫЩI НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я IЭДАКЪЭЩIЭКIХЭР

Сабийхэм я дунейпсо махуэм, мэкъуауэгъуэм и 1-м, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм къыщызэIуахащ сурэт щIынымкIэ Кавказ Ищхъэрэм и XV зэпеуэр.