ЖУКЪГЪА ЖАРАМАЗЛЫКЪ ЮЙЛЕДЕН КЁЧЮРЮУ ЖАНЫ БЛА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Адамланы жукъгъа жарамагъан жашау журтладан кёчюрюу жаны бла федерал проектни жик-жиги бла толтургъан 28 регионну ичинде Къабарты-Малкъар да барды. Аны юсюнден РФ-ни Правительствосуну порталында айтылады.

«Жашау журтла эмда шахар болум» миллет проектге кирген «Жашау этерге жарамагъан жашау журт фондну азайтыу» федерал проект андан ары бардырылады. «Бюгюнлюкде аны кёрюмдюлерин толусунлай 28 регион тамамлагъанды», - деп, Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин аланы барын да, ол санда Къабарты-Малкъарны да сагъыннганды.

Белгиленнген борчлагъа къарагъанда, быйыл 1,96 миллион квадрат метр аллай жашау журтлада жашагъанланы кёчюрюрге керекди. Алай регионланы башламчылыкъларын эмда жангы программаны да эсге алып тергегенде, ол кёрюмдю 2,6 миллион квадрат метрден артыкъ болургъа ушайды.

Быйыл биринчи февральгъа алып къарагъанда уа, ол миллет проектни хайырындан жашау болумлары 474,47 минг адамны игиленнгенди. Ала кёп къалмай сегиз миллион квадрат метр жашау журтладан кёчюрюлгендиле. Ол санда регионла кеслери къармашып 115,76 минг адамны онгдургъандыла.

Шёндюгю программаны болжалындан алгъа тамамлагъан регионла жангы программаны бардырып башларгъа эркиндиле. Ары уа адам жашаргъа жарамагъаннга 2017 жылда биринчи январьдан башлап, былтыр биринчи январьгъа дери саналгъан юйле киредиле. Бу ишге 45 миллиард сом къоратыллыкъды.

Бизни республиканы юсюнден энчи айтханда, программаны 2019-2023 жылла бла чекленнген кесеги былтыр болжалындан алгъа окъуна тамам этилгенди. Аны хайырындан 62 юйде жашагъан мингден артыкъ инсан жангы жашау журтла къоллу болгъандыла. 2022-2025 жыллада уа энтта да 2540 адамны (60 юй) кёчюрюрге дейдиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа