«Президент ич эмда тыш политиканы магъаналы жолларын белгилегенди, экономика жаны бла борчла салгъанды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Президенти Владимир Путинни Федерал Жыйылыугъа Посланиясында салыннган борчланы толтуруугъа жораланнган кенгешни бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, Правительствону къаууму, районланы,шахарланы бла эллени администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 
Кенгешни башлай, Казбек Коков былай айтханды: «Президент ич эмда тыш политиканы баш жолларын белгилегенди. Геополитика болумгъа да багъа бичилгенди, баш магъаналы ишле тохташдырылгъандыла, къыралны Правительствосуна, регион башчылагъа да борчла салыннгандыла. Муниципалитетлеге энчи магъана берилгенди. Послание, хар замандача, толулугъу эмда шатыкълыгъы бла айырмалы болгъанды. Россейни кючлю этиуге, кёп миллетли халкъыбызны бирлигин, тёрели хазналарыбызны сакъларгъа итиниуюбюзню тюрленмезлиги шарт тохташдырылгъанды». 
«Бек башы,-деп чертгенди республиканы оноучусу,- энчи аскер операциягъа къатышханланы юйюрлерине эс тапдырыуду. Ала бла байламлыкъла жюрютюу эмда алагъа болушуу жаны бла сынауубуз барды, жаланда ол ишни бютюн терклендирирге, ачыкъ халда эмда алжаусуз бардырыргъа керекди. Къабарты-Малкъар мобилизация бла аскерге чакъырылгъанлагъа ай сайын ахча тёлеу бла дайым болушлукъ этип тургъан аз субъектледен бириди. Жарсыугъа, жууукъ адамларын, баш иелерин, жашларын тас этген юйюрлеге энчи къайгъырыргъа керек боллукъду». 
Россейни Президентини аскерчилени бла тюрлю-тюрлю къаугъаланы ветеранларыны юйюрлерине болушлукъ этиуню энчи къырал фондун къурауну юсюнден башламчылыгъына себеплик этер муратда Казбек Коковну буйругъу бла Къабарты-Малкъарда энчи аскер операциягъа къатышханлагъа бла аланы юйюрлерине эс тапдырыу жаны бла къошакъ мадарла этилликдиле. 
КъМР-ни Башчысы дагъыда экономиканы айнытыугъа РФ-ни Президентини Посланиясында энчи эс бурулгъанын да белгилегенди. «Душманларыбыз сакълагъанча тозураулукъ болмагъанды бизде»,-деп чертгенди ол. 
Жыйылыуда миллет проектлени болжалларындан алгъа толтурууну, бюджет бёлюмде уруннганлагъа иш хакъларын кётюрюуню амаллары да сюзюлгендиле. Республиканы оноучусу Правительствогъа Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуну жангы онгларын табаргъа, ол санда эл мюлкге бла промышленностьха инвестицияланы мажарыргъа, буюргъанды, вольфрамны бла молибденни къазып башлауну проектин бардырыу, къумач согъуучу предприятияны, ИТП паркны къурау жаны бла жумушлагъа дайым кёз-къулакъ болургъа кереклисин эсгертгенди.
Жер-жерли самоуправленияны органларыны магъаналары ёсюп баргъанларын, алагъа багъа бичиу да къатыланнганын белгилей, Казбек Коков быллай борч салгъанды: «ишни хайырлылыгъын кётюрюрге эмда оноучу къауумлагъа тутхучлулукъ этиуге, социал проектлеге да  къоратырча къошакъ ахча мажарыргъа». Министерстволагъа эмда  шахарланы бла эллени башчыларына да тийишли буйрукъла берилгендиле.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.