ТАРЫХЫНА ЮЙРЕТЕДИЛЕ, МУРАТЛАРЫН АНГЫЛАТАДЫЛА

Жолда жюрюуню жаш инспекторларыны къымылдаууну 50-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде «Биз ЮИД-ни сайлайбыз» акция бардырылады. Биринчилени санында аны сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны окъуучулары башлагъандыла. Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары бла аланы жаш болушлукъчулары  алагъа организацияны тарыхыны юсюнден къысха билдиргендиле, аны муратларын ангылатхандыла.

Ызы бла тийишли жумушла республиканы битеу районларында къураллыкъдыла. Аланы кезиуюнде юйретиу дерсле боллукъдула, дагъыда ЮИД-ни байрагъын да элтирикдиле хар районнга. Акцияланы республиканы туристле аслам келген  айбат жерлеринде, халкъ жыйылгъан майданлада бардырыргъа белгиленеди.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.