КЪАНЛАРЫН САУСУЗЛАГЪА БЕРГЕНДИЛЕ

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Жюрекден жюрекге» донор акциягъа къатышып, республикада саулукъ сакълау учрежденияланы кереклерине  къанларын бергендиле. Аны аллында уа ала Къан къуюу станцияда тийишли медицина тинтиуледен ётгендиле.

- Быллай жумушла болушлукъ керек болгъанлагъа  саулукъларын, жашауларын сакъларгъа  себеплик этедиле. Росгвардиячыла жандауурлукъ ишлеге дайым да къатышадыла,-дегенди акцияны келечиси, полицияны майору Марина Лукожева.

Къан къуюу станцияны башчысы Ёзденланы Дина ведомствону келечилери саусузлагъа болушлукъ керек болгъаныны юсюнден тилеклени терк тамамлагъанларын, дайым да болушханларын белгилеп, аскерчилеге ыразылыгъын айтханды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.