ХОРЛАМ – ТЕРСКЪОЛНУ КЪАУУМУНДА

Тырныауузну шахта ишлеучю управлениясыны директору Мызыланы Мухтарны хурметине аталып, жыл сайын гитче-футболдан тёрели эришиу бардырылады. Быйыл ол тогъузунчу кере ётдюрюлгенди. Аны чегинде Тырныауузну В.А. Губанов атлы спорт-саулукъ кючлеу комплексинде къырал учрежденияладан, Элбрус районну эллеринден онеки команда ойнагъандыла.

Эки ыйыкъдан кёпге созулгъан матчланы эсеплерине кёре биринчи жерни «Терскъол» команда алгъанды, экинчиге – «Бедык», ючюнчюге уа – «Эльбрус» чыкъгъандыла. Алагъа районну физкульутра эм спорт комитетинден майдалла кубокла, грамотала эм ахча саугъала берилгендиле, эм иги ойнагъанла энчи белгиленнгендиле.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.