ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭМРЭ ГЪЭСАКIУЭХЭМРЭ Я ИЛЪЭСЫМ ПОЖЬЭ

НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэ Мечиев Кязым и цIэр зезыхьэм щекIуэкIащ усэ къеджэнымкIэ «Сегодня славим мы учителей» зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту, егъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я илъэсым и щIыхькIэ.
 Я ныбжькIэ зэхуэмыдэу еджакIуэ 45-р мы зэхьэзэхуэм я зэфIэкI щеплъыжащ. Ахэр къеджащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и иджырей усакIуэ пажэхэм, лъэпкъ литературэхэм я классикхэм адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ ятха усэхэм.
- Дэтхэнэ зы цIыхум и дежкIи егъэджакIуэр щыIащ, щыIэщ икIи щыIэнущ. А IэщIагъэр зэи мыкIуэдыжыну дыщогугъ. А лэжьыгъэ мытыншым пэрытхэрщ ди зэпеуэр зытедухуар, - жиIащ НыбжьыщIэхэм я библиотекэм и унафэщIым и къуэдзэ Мечиевэ Ларисэ. – ЕгъэджакIуэ нэсым Iэмал имыIэу лъэужь къыщигъэнэнущ еджакIуэм и гумрэ и гупсысэхэмрэ.
Зэхьэзэхуэм и къэпщытакIуэ гупым хэтащ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Болэт Юруслан, КъБР-м Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я зэгухьэныгъэм и гъэзэщIакIуэ советым и унафэщI Шинкарёвэ Наталье, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Жылэ Анатолэ, журналистхэу Бэрбэч Борисрэ Щэрдан Юлианэрэ. Зэпеуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжащ. Абы щытекIуахэр щагъэлъэпIэнущ Сабий тхылъым и тхьэмахуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэщыну гуфIэгъуэ зэхыхьэм. ЕгъэджакIуэ нэхъыфIхэри абы щагъэпэжэнущ.

Тхыгъэри сурэтхэри ТЕКIУЖЬ Заретэ ейщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ