Республикэм сом мелуани 107-рэ хухахащ

2018 гъэм цIыху гуп щхьэхуэхэр хущхъуэ­хэмкIэ, медицинэ Iэмэ­псымэхэмкIэ, сабий ныкъуэдыкъуэхэм папщIэ хущхъуэгъуэу щыт шхыныгъуэхэм-кIэ къызэрагъэпэщын мурадкIэ Урысейм и Прави­тельствэм и Iэтащхьэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ Къэбэрдей­-Балъ­къэ­рым федеральнэ субвенцэу сом мелуани 107-рэ хуэдиз хухахащ.

«Ар яхурикъунущ зы­хуэфащэхэм зыхуэ­ныкъуэ хущхъуэхэр къы­хуащэхун папщIэ», - щыжиIащ УФ-м и Правительствэм и зэ­Iу­щIэм Медведев Дмит­рий.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 17:05

ЩIЫНАЛЪЭМ ЗЭРЫЗИУЖЬЫНУ ЩIЫКIЭМ ТЕУХУАУЭ

Къэрал къулыкъущIапIэхэм
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ щIыналъэм 2030 гъэ пщIондэ зэрызиужьыну щIыкIэр убзыхуным теухуа зэIущIэ.

30.07.2021 - 12:28

ГЪЭ ЕДЖЭГЪУЭЩIЭМ ХУЭЩIА ТЫГЪЭ

Май щIыналъэм хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм щыпсэу ныбжьыщIэхэм 2021 - 2022 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу тыгъэ гуапэ къапоплъэ.

30.07.2021 - 11:18

ДИ ЧЕМПИОНХЭМ КЪАХОХЪУЭ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ.

29.07.2021 - 10:14

Балигъ мыхъуахэм я хуитыныгъэхэр хъумэным теухуауэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ ба­лигъыпIэ имыувахэм яхуэгъэза хабзэхэр къызэпемыгъэу­ды­ным теухуа Iуэхухэм щыхэплъа зэIущIэ.

29.07.2021 - 10:12

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI

Данэ IэлъэщIхэм елэжь сурэтыщI, дизайнер Газиевэ Мадинэ и IэрыкIхэр щыцIэрыIуэр Шэшэным и закъуэкъым. Ар ящэху Европэмрэ США-мрэ щыпсэухэм.