НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я НЭГУ ЗРАГЪЭУЖЬ

КъБР-м Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щIышылэм и 22-м концерт щатащ сабий творческэ гупхэм, уэрэджыIакIуэ-къэфакIуэхэм, «Креатив-каникулы. Зимний сезон» IуэхущIапIэм и музыкант ныбжьыщIэхэм. Мы Iуэхур и жэрдэмщ режиссёр Гумэ Маринэ, сыт щыгъуи а зэхыхьэр ядэзыIыгъ «Горянка» газетыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Зэхыхьэм къыхэзылъхьахэм я мурад нэхъыщхьэр – илъэситхум щыщIэдзауэ илъэс пщыкIутI ныбжьым итхэу зэфIэкI зиIэ сабийхэр къэгъэнэIуэнымрэ псапэ Iуэху щIэнымрэщ. Ар ирагъэкIуэкIащ курыт еджапIэм щеджэхэу Бэбыгуей Данэрэ Нэхущ Салинэрэ.

Концертыр ягъэдэхащ КъБР-м эстетикэ гимнастикэмкIэ и «Эльбрус» федерацэм и унафэщI Терентьевэ Иннэ и гъэсэнхэм, Къардэн Алимрэ Хьэщыкъуей Ланэ зи художественнэ унафэщI «Иоканто» сабий уэрэджыIакIуэ студием, Романихинэ Иринэ зи унафэщI «Каллисто» къэфакIуэ театрым, ELVI SHOW студием, пшынауэ Къуэдз Самирэ. Апхуэдэу пшыхьым зыкъыщагъэлъэгъуащ Унэжэкъуэхэ Тимуррэ Заремэрэ я «Шагъди» къэфакIуэ ансамблым, Вахромеевэ Наталье и «Ассорти» ансамблым, нэгъуэщIхэми.

«Креативные каникулы» Iуэхур 2015 гъэм япэу щрагъэжьам абы и утыкур зыгъэдэха, «Голос. Дети» проектым хэта, «Детская волна-2022» проектым етIуанэ увыпIэр къыщызыхьа, сабийхэм уэрэд жыIэнымкIэ я урысейпсо зэпеуэм и Гран-при-р зыхуагъэфэща, «Песня года-22», «Рождественская песенка-22» зэхыхьэхэми хэта уэрэджыIакIуэ Куэцэ Идар и уэрэдхэм сабийхэр дежьууащ икIи къыдэфащ. Апхуэдэу ныбжьыщIэхэм я нэгу зрагъэужьащ Къанокъуэ Аринэ и «Holiday studio» аниматор студием, Къэзан Марьянэ и «ЛлаСтелла» продюсер центрым и «Звезда эстрады» гупжьейм екIуалIэ ныбжьыщIэхэм. Псом хуэмыдэу сабийхэр къыдэфащ зэхыхьэр зыгъэдэха уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Хъыжьрокъуэ СулътIан и «Едем на дискотеку» уэрэдым.

Зэхыхьэм хэтахэм сурэт щызытрагъэхыну плIанэпэр игъэдэхащ «The Lemon show» IуэхущIапIэм и унафэщI Кулахметов Алим. Концертым ирагъэблэгъащ Украинэм щекIуэкI дзэ Iуэхухэм хэт щIалэхэм я бынхэр, зи узыншагъэм къимыхь сабийхэр. «Креативные каникулы» Iуэхум гъатхэм пащэнущ.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 11:03

Щыпсэуа унэм и блыным

Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэщIэдзэм деж гъубж махуэм цIыху гупыш­хуэ щызэхуэсат. Абыхэм яхэтт къулыкъущIэхэр, жу­р­налистхэр, Къардэн лъэп­­къым щыщхэр, нэ­гъуэщI­хэри.

24.03.2023 - 09:03

Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэ

24.03.2023 - 09:03

Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ.

24.03.2023 - 09:03

Джатэм и щIагъи пэжыр щыжыIэ

Адыгэ сэшхуэм япэ ды­дэу щытетхыхьа зэманыр 1625 гъэм хуахь, шэрджэсхэм я Iэщэ-фащэм теухуауэ Джованни де Лукэ и Iуэху еплъыкIэр къыщигъэлъэгъуам.

23.03.2023 - 08:52

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр...

КIуэкIуэ Казбек яхуэ­защ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм.