ЗЭХЫХЬЭ ГУАПЭ

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зэрихьэу Налшык дэт ЩэнхабзэмкIэ фондым иджыблагъэ литературэ пшыхь гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

- ИлъэсыщIэм къызэдгъэпэща ди япэ пшыхьыр тедухуащ Чуваш республикэм щыщу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу тхакIуэ-усакIуэхэм, - жеIэ Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэ, Чувашхэм я лъэпкъ IуэхущIапIэу Налшык дэтым и унафэщI Мизинэ Ларисэ. Зэхыхьэм я цIэ къыщраIуащ тхакIуэ цIэрыIуэхэу Аниси Вася, Эльби Валентинэ, Хведер Агивер, Тургай Ольгэ, Хури Макар, Комаров Виктор сымэ, нэгъуэщIхэми. Ахэр Чувашием фIыуэ щацIыху, щалъытэ. ТхакIуэхэмрэ усакIуэхэм я гъащIэм щытепсэлъыхьащ, я IэдакъэщIэкIхэм щыщ пычыгъуэхэм къыщеджащ абы.

«ДыгъафIэ къалэ» сабий творчествэмкIэ академием щеджэ цIыкIухэр а усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм гъэхуауэ, сатыр къэс зыхащIэу къеджащ.

Зэхыхьэм хэтащ Налшык дэт библиотекэхэм я лэжьакIуэхэр.

«Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Чуваш Республикэмрэ я зэныбжьэгъугъэм и зэгухьэныгъэр» къызэзыгъэпэща Чувашым я цIыхубэ усакIуэ Тургая Валери и гъащIэ гъуэгуанэм, IэдакъэщIкIхэм, абы хузэфIэкIа Iуэху щхьэпэм щытепсэлъыхьащ пшыхьым.

ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ ЩэнхабзэмкIэ фондым и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ. Абы жиIащ ирагъэкIуэкIа Iуэхур игу зэрырихьар, апхуэдэ зэхыхьэхэм я мыхьэнэр ину къызэрилъытэр. Пшыхьым хэта ныбжьыщIэ цIыкIухэм абы яритащ Вэрокъуэ Владимир и тхылъхэм щыщ зыбжанэ.

Зэхыхьэм и къызэгъэпэщакIуэхэм абы хэта псоми щIыхь тхылъхэр иратащ. Котляров Виктор я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIахэм щыщ къызэхуэсахэм яхуигуэшащ.

ЗэIущIэм хэтахэм Мэкъуауэ Люазэ яригъэлъэгъуащ ЩэнхабзэмкIэ фондым и унафэщIу щыта Вэрокъуэ Владимир зэхуихьэса хьэпшыпхэмрэ тхылъхэмрэ.

ТЭРЧОКЪУЭ Дисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 11:03

Щыпсэуа унэм и блыным

Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым и пэщIэдзэм деж гъубж махуэм цIыху гупыш­хуэ щызэхуэсат. Абыхэм яхэтт къулыкъущIэхэр, жу­р­налистхэр, Къардэн лъэп­­къым щыщхэр, нэ­гъуэщI­хэри.

24.03.2023 - 09:03

Къашыргъэ Мадинэ и пшыхь

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуа­пIэм иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм и япэ профессиональнэ пшынауэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Лъэпкъ творчествэм зэрызригъэужьым папщIэ Урысей Федерацэ

24.03.2023 - 09:03

Сабий тхылъым и тхьэмахуэр ирагъажьэ

Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм гъатхэпэм и 20-м къыщызэIуахащ Сабий тхы­лъым и тхьэмахуэ.

24.03.2023 - 09:03

Джатэм и щIагъи пэжыр щыжыIэ

Адыгэ сэшхуэм япэ ды­дэу щытетхыхьа зэманыр 1625 гъэм хуахь, шэрджэсхэм я Iэщэ-фащэм теухуауэ Джованни де Лукэ и Iуэху еплъыкIэр къыщигъэлъэгъуам.

23.03.2023 - 08:52

Узыншагъэр, егъэджэныгъэр...

КIуэкIуэ Казбек яхуэ­защ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэрытхэм.