АУУР АТЛЕТЛЕ ТЫРНЫАУУЗДА ЭРИШГЕНДИЛЕ

Бу кюнледе Тырныауузда ауур атлетикадан тиширыуланы эм эр кишилени араларында Къабарты- Малкъарны  биринчиликлери ётгендиле. Бу эришиулеге 2006-2009 жыллада туугъанла къатышхандыла.

Ауур атлетле жыл санларына кёре  сынагъандыла кючлерин:  2006-2009. Алай бла, акъылбалыкъ болмагъанланы араларында кеси ауурлукъларында Бичеккуланы Малика, Хапаланы Кямран, Курданланы Эльман, Афашокъаланы Кязим, Гучев Салим, Пшибиев Кантемир, Готижев Астемир, Къурманланы Кантемир, Аджиев Идар,  Хапаев Кямран,  Шомахов Мансур «алтын» къоллу болгъандыла.

Абаданланы, 15-17-жыллыкъланы, къауумунда уа алтын майдалланы Кунтишева Кристина, Беккиланы Бекхан,Темроков Тамерлан, Абшаланы Магомет, Къадырланы Махмут, Тлимахов Андемир  эм Кумышев Темирлан  къытхандыла.

Спортчуланы саугъалаугъа Элбрус районну администрациясыны физкультура эм спорт комитетини таматасы Жаппуланы Магомет, РФ-ни сыйлы тренери Маккаланы Махти эм дагъыда башхала къатышхандыла. Ала жаш спортчулагъа жетишимлиле болурларын тежеп, республиканы атын айтдырырларын сакълагъанларын билдиргендиле.

Таппасханланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.