РЕСПУБЛИКАНЫ КЕЛЕЧИЛЕРИ БОРЧЛАРЫН ТОЛТУРЛУКЪДУЛА

Аскер комиссариатны жыйылгъан пунктунда жаш тёлюге айланып КъМР-де Росгвардияны управлениясыны учёт бёлюмюню эм штабны энчи къауумун къурагъан башчысы Алим Ахохов сёлешгенди.

-Эр кишиге аскер не заманда да иги школ болгъанды. Ата журтну аллында борчугъузну тийишли толтуругъуз, юйренигиз, салыннган борчланы толтуругъуз эм жууап тута билигиз,- дегенди офицер.

Къабарты-Малкъардан призывникле ведомствону Шимал-Запад эм Къыбылада орналгъан аскер бёлюмлеринде къуллукъ этерикдиле. Жашла бла иш санитар-эпидемиялогия излемлени толтура бардырыллыкъды.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.