ЖЫР БАЛЛОНЫР КЪЫЩIЕЖЬАР

Ди зэманым зэмылIэужьыгъуэ куэду щыIэщ жыр баллон цIыкIухэр: тэмакъ узым и хущхъуэ, бадзэгъалIэ, щхьэцыр зэрагъэцIу ткIуаткIуэ, напэр зэрагъэкъабзэ сабыныпс, дыху иту. Ауэ нэхъапэм щыгъуэ апхуэдэ ткIуаткIуэхэр е хущхъуэ ящI псыхэр зэрызэрахьэ баллонхэр щыIакъым.

1770 гъэм швед Бергман Тоберн псым газ зэрыхаутIыпщхьэ сатуратор къигупсысащ. Абы щыгъуэ гу лъитащ газым ткIуаткIуэр кумбыгъэм къызэрырихум.

XIX - нэ лIэщIыгъуэм и кум физик зыбжанэ и ужь ихьащ газыр къузыным. 1862 гъэм газ къузар зэрыбубыдэ хъу жыр баллон Iувхэр къежьащ. 1899 гъэм Лондон щыщ Хелринг Генрихрэ Лион щыщ Перч Густаврэ хьэуа къузам ипIэкIэ метилрэ этилхлоридрэ зэрыт баллоным и патент къыдахащ. Абы Iэмал къуитырт баллоныр нэхъ пIащIэ пщIыну. Ауэ ар къэбгъэсэбэпыну тынштэкым, итыр зэраутх IупIэ (клапан) зэримыIэм къыхэкIыу.

1926 гъэм Норвегием щыщ инженер-химик Ротхейм Эрик ухуэкIэщIэ зиIэ баллон цIыкIум и патент зэригъэпэщыну и ужь ихьащ. Абы пропелленрэ псырэ щызэхэту ириубыдат. Баллоным и IупIэм теппIытIа нэужь, газыр (пропелленым) къыкIэщIэрыIэрти, псыр къриутхыкIырт. Баллоным итыр буха нэужьи, щIэрыщIэу ибгъэхъуэжу къэбгъэсэбэпи хъурт. 1929 гъэм Ротхейм патент къыщыдихащ Норвегием, 1931 гъэм - США-м. 1927 гъэм абы и баллоныр ярищащ «Malern til Bjercke» лэч, краскэ зыщI компанием. Апхуэдэ баллоным иту къыщIагъэкIа краскэхэм щIэупщIэ яIакъым. 1938 гъэм Ротхейм дунейм ехыжащ. Ауэ абы ипэкIэ крон мини 100-кIэ и патентыр ирищат америкэ компание гуэрым.

1938 гъэм Америкэм щыщ С. Кан Джулиан ткIуаткIуэрэ газрэ зрагъахъуэ баллоным и патент къыдихащ. Ар куэдкIэ ещхьт Ротхейм ейм, ауэ къызыхэщIыкIар нэхъ мыхьэнэншэт - баллоныр зэ фIэкIа къэбгъэсэбэп хъуртэкъым. Абыи цIыхубэм мыхьэнэ иратакъым, къагъэсэбэпыну и ужь ихьакъым.

ЕтIуанэ дунейпсо зауэр къэхъеящ. США-р Японием щыпэщIэуват хы Щэхум и хытIыгухэм деж. Абдежым инфекцэхэр зэбгырызых хьэпщхупщхэр щыIэт. Псом хуэмыдэу техьэгъуэ (малярие) къезыхьэкI аргъуейхэр щыкуэдт. США-м Мэкъумэш IуэхухэмкIэ и министерствэм щылажьэхэу Гудхью Лайлрэ Салливан Уильямрэ я пщэ иралъхьащ аргъуейм зыгуэр къыхуагупсысыну. Щхъухьхэр зэхалъхьат, ауэ ар хытIыгум зэрынагъэсын кумбыгъэ тынш яIэтэкъым. Ягу къэкIыжащ жыр баллон цIыкIур - ткIуаткIуэр тыншу ипкIэ хъурт, ирибутхынми гугъуехь пыщIатэкъым. Баллоным краскэм ипIэкIэ инсектицидкIэ зэхэщIа ткIуаткIуэ ирагъэхъуащ. Гудхью Лайлрэ Салливан Уильямрэ я баллоным фIащащ «Bug Bomb», «цIывхэм папщIэ лагъым» жиIэу къикIыу. А зэманым жыр баллоным ирагъэхъуауэ гъудэбадзэм траутха щхъухьым и фIыгъэкIэкIэ Америкэм и цIыхухэр техьэгъуэм къелауэ жыпIэ хъунущ.

1945 гъэм Гудхью Лайл Канзас щыIэ «Airosol Inc» компанием къэхутэныгъэхэмкIэ и унафэщIу кIуащ. США-м и армэм папщIэ а IуэхущIапIэм мелуан бжыгъэкIэ къыщIигъэкIырт «Bug Bomb»-р. Зауэр иуха нэужь, инсектицид зэрыт баллонхэм щIэупщIэ яIэжакъым.

1949 гъэм лэч зэрыт жыр баллоныр куэду къагъэсэбэп хъуащ. ЦIыхухэм къагурыIуащ абыкIэ улэну зэрытыншыр. Иджы баллонхэр лIэужьыгъуэ куэду къагъэсэбэп.

ГЪУЭТ Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:10

СУИТ И ГЪУЭГУР

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым.

02.02.2023 - 10:08

ТХЫЛЪ ЛЪАХЭМ И ГУБГЪУЭ БЭВЫЛЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

02.02.2023 - 10:07

СИ КЪУЭШУ СИ АМИРЫМ ЗЫ ГУФIЭКIЭ ЗЭРИХЬЭРТИ

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэр

02.02.2023 - 10:06

СТАЛИНГРАД ТЕКIУЭНЫГЪЭР ДУНЕЙМ ЗЭРЫЩЫIУАР

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт.

01.02.2023 - 12:35

ТIЫБГЭ И IЭШЭЛЪАШЭМ

Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ.