МАШИНАДА ЖЮРЮУНЮ ЭНЧИЛИКЛЕРИН АНГЫЛАТХАНДЫЛА

Полицияны тамата инспектору капитан Анна Борисова жолда къоркъуусузлукъ жюрюуню жорукъларын айтханды. Балала сабий креслола эм къоркъуусузлукъну бел бауу неге керек болгъанын билгендиле. Инспекторла аланы хайырланыу бек магъаналы болгъанын айтхандыла.

 Къачан да жолгъа чыкъгъанда сабийни тийишлисича бегитирге керекди. Машинадан чыкъгъынчы, аны бошланып олтурмазына эс бёлюу магъаналыды. Автомобильни эшиклерин ачаргъа  эм шофёрну эсин башха затха бёлюрге да жарамайды, деп белгилегендиле полициячыла.

Полициячыла сабий креслону магъанасы уллу болгъанын айтхан бла къалмай, кёргюзтген да этгендиле. Хар сабий да ары кеси олтуруп, бел бауну тагъаргъа онглары бар эди.

 Жолда къарангы кезиуде барыу къоркъуусузлу болурча, машина жарыкъ ургъанда эсленнген белгиле бла да саугъалагъандыла.

Сабийле уллу сейир бла полициячылагъа тынгылап, жолда эсли болургъа сёз бергендиле.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.