УРЫСЕЙПСО ЗЭХЬЭЗЭХУЭР КЪАПОПЛЪЭ

СпортымкIэ мастер, дунейпсо класс зиIэ, КъШР-м и депутату, дунейм самбэмкIэ и чемпиону щыта Къуныжь Мухьэмэд и фэеплъ урысейпсо зэпеуэ Черкесск къалэ щекIуэ­кIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм а зэхьэзэхуэм медалитху къыщахьащ. 
«Юбилейный» спорткомплексым щекIуэкIа VII къэралпсо зэпеуэм саугъэту бгъум щыщIэбэнащ абы хэтахэр, текIуахэр ахъшэкIэ ягъэпэжащ. КъищынэмыщIауэ, нэхъыфIхэм Iэмал ягъуэтащ Армавир къалэм самбэмкIэ щекIуэкIыну урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтыну. Апхуэдэ пщIэр зылъысахэм ящыщщ Бжьэдыгъу Аскэррэ (кг 64-рэ) Мамий Астемыррэ (кг 88-рэ).
ЕтIуанэ увыпIэр яубыдащ ЖьэкIэмыхъу Ренатрэ (кг 88-рэ) Борэнрэ Инал­рэ (кг 64-рэ).
Домбеякъыр къихьащ зи хьэлъагъыр килограмм 46-м нэблагъэхэм я деж щыбэна Узденов Муслим.
Спортсмен ныбжьыщIэхэр зэхьэзэхуэм хуа­гъэхьэзыращ Ким Руслан, Махуэ Олег, ПшынащIэ Мурат, ГъущIапщэ Самир сымэ.

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.