ЗЫХУЕЙХЭМКIЭ ЗЫЩIАГЪАКЪУЭ

Бахъсэн щIыналъэм щыщу дзэ къулыкъум ираджэжахэм яхэхуа ди щIалэхэм зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ зыщIагъа­къуэ. Апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэр къызэрагъэпэщащ къуа­жэ­дэс­хэм, еджапIэхэм щIэс­хэм, жылагъуэ зэгухьэ­ны­гъэхэм хэтхэм.

Бахъсэн щIыналъэ администрацэм и унафэщI Балъкъыз Артур дзэ къулыкъур езыхьэкI ди щIалэхэм яхуэза нэужь, абыхэм хузэхуахьэсащ хущ­хъуэхэр, щыгъынхэр, зэрызагъэхуабэ Iэмэпсымэхэр, ерыскъыпхъэхэр. Ахэр Ислъэмей, Зеикъуэ къуажэхэм дэсхэм ­зэхалъхьа ахъшэмкIэ къащэ­-хуа УАЗ-454 санитар маши­нэмкIэ ирагъэшащ. Апхуэдэу, щIалэхэм, дауи, я гуапэ хъунущ школакIуэхэм абыхэм зэры­зыхуагъазэ тхыгъэхэр зэрыхуа­гъэхьари.
КъБР-м и Iэтащхьэм щIыналъэхэм я унафэщIхэм пщэрылъ зэращищIам ипкъ иткIэ, ап­хуэдэ дэIэпыкъуныгъэхэм дя­пэкIи пащэнущ.

УЭРКЪ Жыраслъэн.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 09:03

КЪЭЗАН КАРАТЭМКIЭ КЪЫЩЫХОЖАНЫКI

Къэзан къалэм и «АкБарс» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Кубок АкБарс»-р каратэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа дунейпсо зэхьэзэхуэ.

23.04.2024 - 08:21

ДОТТУЕВ АХЪМЭТ ЯГУ КЪАГЪЭКIЫЖ

Боксер цIэрыIуэу щыта, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм пашэныгъэр къыщызыхьа Доттуев Ахъмэт и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Тырныауз къалэм щекIуэкIащ.

22.04.2024 - 16:54

ЗЭХУЭСЫШХУЭМ ЗЫХУАГЪЭХЬЭЗЫР

Экономикэ