КЪОЯННЫ ЖЫЛЫ БИЗГЕ НЕ КЕЛТИРЛИКДИ

Келе тургъан жангы 2023 жыл юйюр ырахатлыкъны жылыды. Ол къадар магъаналы оноула этерге, жашау журтла бла байламлы жумушланы тындырыргъа бек тап заманды. Аны белгиси  Къара Суулу Коянды. Жангы жылны кечесинде аны къууандырыргъа кюрешигиз: ол хар биригизге насып, къууанч да келтирликди.

Жангы жылда бизни не зат сакълагъанын, келир заманда хар жаны бла да насыбыбыз тутарча не этерге кереклисин  къытайлы метафизика жаны бла эксперт,  астролог Елена Егорова айтады. Ол белгилегенича, сыйлы терили жаныуарчыкъ юйюрню артыкъда бек багъалайды. Аны себепли жангы 2023 жылда жууукъ-ахлугъа заманны кёбюрек бёлюрге керекди. Жашау нёгер излегенлеге Жангы жыл аллай онг берликди эмда аланы араларында хал той-оюн бла бошалырча, юйюрлерине къошулурча этерикди.

Фатар къоллу болургъа да Къоян себеплик этерикди. Кесини юйю, фатары болмагъанлагъа жангы жылда алагъа тап онгла чыгъарыкъдыла. Жолоучулагъа да жол ачыллыкъды. Узакъда жашагъан жууукъларыгъызны жокъламай къоймагъыз. Къоян сизни ол халаллыгъыгъызны жаратырыкъды эмда не ишигизде да насыбыгъыз тутарча этерикди.

Къуллукъда терк окъуна кётюрюлюуге Къоян себеплик этмез, алай а талпыныулукъну бла иш кёллюлюкню эсге алмай къоймаз. Къоянны жылында ёкюллени, секретарьланы, оноучуланы бла судьяланы болушлукъчуларыны ишлери бютюн бек къуралады деп, аллай оюм барды.

2023 жылда уллу дауурла, оюмланмагъан оноула бла насыбыгъызны кесип къояргъа боллукъсуз. Жангы жылда чыкъгъан къаугъаланы тюйюшсюз-урушсуз, жумушакъ халда, келишиулюк бла тохтатсагъыз хайырлы болур.

 2023 жылгъа Киштик да жакъ басханын унутмагъыз. Ол алай  къытай тилде бу эки жаныуарда бир иероглиф бла белгиленнгени ючюн болгъанды. Аланы къылыкълары бирге бек ушайдыла. Киштик да, Къоян да не тюрлю болумдан да амал таба биледиле, хар затха эс бурадыла, юй жылыуну кюсейдиле, байлыкъны жаратмайдыла.

Къалай тюберге керекди 

Къоян къытайлы гороскопну 12-жыллыкъ циклинде тёртюнчю жерни алады эмда кюнчыгъыш орузламада бек насыплыгъа саналады. Аны себепли Жангы жылны байрамын жууукъларыгъыз-ахлуларыгъыз бла бирге ётдюрсегиз игиди. Къууанчха юйюрюгюз бла бирге хазырлансагъыз а бютюнда аламатды.

Байрам столда уа салатла, закускала кёбюрек болсунла. Тауукъдан жарашдырылгъан ашарыкъла Къоянны къууандырлыкъдыла.  Киштикни да ыразы этерге унутмагъыз. Аны къууандырыр ючюн, чабакъдан ашарыкъла хазырлагъыз.

Огъурлу Къоянчыкъ кеси къолларыгъыз бла жарашдырылгъан саугъалагъа да къууанырыкъды.  Аны суратлары бла этилген затлагъа уа бютюн ыразы боллукъду.

  Насыбыгъыз тутарча не этерге боллукъду
Къоян тазалыкъны сюйген жаныуарчыкъды, аны себепли Жангы жылны аллында юйню тизгинин жыйыгъыз. Аны жасауну сагъышын да алгъындан этигиз. Къургъакъсытылгъан  гюлле жангы жылда ахча къондурургъа боллукъдула. Будай эмда арпа къысымланы хайырланыргъа да боллукъду. Орунлада бла вазалада сау гюлле бла да жасаргъа боллукъду юйюгюзню.

 

Текуланы Хауа хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.05.2024 - 09:25

БУЛУНГУДА - ЖАРАУЛА

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла.

22.05.2024 - 09:24

БЮГЮННГЮ ИЗЛЕМЕЛЕДЕН АРТХА КЪАЛМАЙ

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла.

22.05.2024 - 09:22

«БЮЙРЕКЛЕРИ АУРУГЪАНЛА СУУНУ НЕ КЪАДАР АЗ ИЧЕРГЕ КЮРЕШСИНЛЕ»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле.

21.05.2024 - 10:01

КОНДИТЕРЛЕГЕ АХШЫ СЫНАМ

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик эт

21.05.2024 - 09:03

СЮЙМЕКЛИК ЭМДА ХУРМЕТЛИК

Быйыл Юйюрню халкъла аралы кюню «Юйюрню ырахматлыгъы» деген чакъырыу бла  ётгенди. Аны энчи белгиси да барды: жашил тёгерекни ичинде жюрек,  къызыл бла ызланып.