БИРИНЧИЛЕНИ САНЫНДА

Озгъан ыйыкъда Дондагъы Ростовда «Россейни 100 жетишимли адамлары» федерал саугъаны бериу ётгенди.  Аны «Айныу» битеуроссей организация бла PRO  журнал жыл сайын  бардырадыла. Быйыл хорлагъанланы къауумунда уа «Жылны бек иги сабий проекти»  номинацияда хорлагъанланы арасында  фуд-блогер, бир ненча проектни автору Мокъаланы Гульнара да барды. 

Ол  билдиргеннге кёре, быллай даражалы эришиуге къатышыргъа аны  тийишли кёрюп чакъыргъанлары анга бек хычыуун кёрюннген эди. Саулай да къыралдан бу номинациягъа 300 адам къагъыт берген эди. Аладан  43-сю сайланнганды. Артда аланы араларында таулу къызны «Бек иги сабийле» деген проектин хорламгъа тийишли кёргенлери бек къауундыргъанды.  

Гульнараны ишича къыралыбызда болмагъаны энчи магъананы тутады. Дагъыда аны  аш-суу жарашдырыугъа  энчи эс бёлгени, Москвада бардырылгъан кёрмючлеге да тири къатыша келгени  премияны къурагъанланы бек сейирсиндиргенди.  
Бюгюнлюкде уа Мокъаланы Гульнара къыралыбызны ара шахарындады. Ол жолоучулукъ белгили телепроектлени бирине къатышыу бла байламлыды. 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.05.2024 - 09:03

СПАРТАКИАДАДА СЕРМЕШИРГЕ ЭРКИНЛИКНИ КЪОРУУЛАГЪАНДЫЛА

Краснодарда каратени киокушин тюрлюсюнден «Шиханны кубогу» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга къыралны 24 регионундан 500-ден аслам спортчу къатышхандыла.

17.05.2024 - 12:25

«СЕНИ ЮЧЮН, КЕСИМ ЮЧЮН ДА»

Быйыл Мечиланы Кязимни жылыды. Ол малкъар халкъгъа энчи байрамды – миллети аны сыйын, ол да халкъыны сыйын таула бла тенг этген шайырны туугъан кюню хар заманда да байрамды.

17.05.2024 - 09:03

ИШЛЕРИ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНДИРГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Нальчикде «Лаборатория робототехники» деген жаш тёлю инновациялы чыгъармачылыкъ ара къурап 6-14 жыллыкъ сабийлени арасында робототехникадан эришиуле баргъандыла.

17.05.2024 - 09:03

БУ АЙДА ТЮРЛЕНИУЛЕ

Терек бахчачылыкъ биригиулеге кёк отлукъ

17.05.2024 - 08:57

САУЛУКЪГЪА САКЪЛЫКЪ-УЗАКЪ ЁМЮРНЮ МУРДОРУ

Адамны ёмюрн узайтыр ючюн  не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан  бла ушакъ этгенбиз.