ДАМИРНИ МУРАТЫ ТОЛГЪАНДЫ

«Муратланы толтургъан назычыкъ» республикалы акцияны чеклеринде Сюд приставла Занкишиланы Дамирге спорт инвентарь алыргъа сертификат бергендиле.

Къабарты-Малкъарны Сюд приставлары жыл сайын республиканы бу жандауурлукъ акциясына къатышадыла. Быйыл КъМР-ни Правительствосуну юйюнде назыдан 9 открытканы алгъандыла. Алада сакъатлыкълары болгъан, къыйын жашау болумлагъа тюшген юйюрледен сабийлени муратлары жазылып эдиле.

Биринчи ала, белгилегенибизча, Занкишиланы Дамирни муратын толтургъандыла. 1-чи номерли школа-интернатны окъуучусу 10-жыллыкъ жашчыкъ эрттеден бери бокс бла кюреширге сюйюп тургъанын билдиргенди. Алай керекли затлары болмай, спорт бла кюрешалмай тургъанды. Приставла жашчыкъгъа форма алырча сертификатны саугъалагъандыла, деп билдиредиле Сюд приставланы КъМР-де управлениясыны пресс-службасындан.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд