КЕЗИУЛЮ ЖОЛ ИШЛЕНИ БАШЛАРГЪА ХАЗЫРЛАНАДЫЛА

КъМР-ни Жолла жаны управлениясыны  келечилери,  «Вольный Аул – Хасания - Герпегеж-Къашхатау» жолну игилендириу жаны проектни   жарашдырырдан алгъа, объектде болуп, анда хал бла шагъырейленнгендиле.  Специалистле адамла  жаяу жюрюген тийрелени кёбейтирге, «зебрала» ишлерге, улоу тохтагъан комплексле къураргъа, жауун саркъырча арыкъла, темир буруула тартыргъа эм къоркъуусузлукъну башха  мадарларын этерге кереклисин тохташдыргъандыла.    

Жангыртыу ишлени кезиуюнде шёндюгю амалла бла материалла хайырланыллыкъдыла. Ол санда бордюрла алышынныкъдыла, жаяу жолчукъла тапландырлыкъдыла, ызы бла эки къат асфальт жайыллыкъды. Аны бла бирге  жар оюлмазча этилликдиле.  Ахырында жорукъланы билдирген белгиле бла ызла  салынырыкъдыла.

Аны бла бирге бюгюнлюкде Хасанияны Атто улу орамыны баш жанында аслам ишчи  эм энчи техника да къатышып, уллу ремонт барады.  Жол  Ислам орамдан башлап Май орамгъа дери транспортха  жабылыпды. Былайда  таза эм кир суулагъа быргъыланы алышырча жумушла тамамланадыла.

Графикге кёре ишле  быйылны ахырына бошалыргъа керекдиле. Ол себеден Нальчик шахар округну администрациясы жамауатны   болумну ангыларгъа эм алгъадан маршрутну тап къураргъа чакъырады.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд