ИЛЪЭСЫЩIЭМ И ТЕПЛЪЭР ТХУЭЗЫЩIА ХУДОЖНИК

ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэхэм ирихьэлIэу фэдгъэцIыхуну ди гуапэщ ИлъэсыщIэм и теплъэр тхуэзыщIа урыс художник Iэзэ Зарубин Владимир. Илъэс 30-м къриубыдэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ и сурэтхэр зытет ИлъэсыщIэ открыткэ, конверт миллиарди 1,5-м щIигъу.

Зы мащIэкIэ узэIэбэкIыжмэ, ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу балигъи сабии псори зэхуэгуапэу зэIэпахыу къекIуэкIа открыткэхэмрэ конвертхэмрэ тет псэущхьэхэм я сурэт телъыджэхэр зыщIар Зарубин Владимирщ.

1925 гъэм Орловскэ областым хыхьэ Андрияновкэ къуажэ цIыкIум щыпсэу унагъуэм ещанэ щIалэ къахэхъуат. ТIэкIу къыдэкIуэтея нэужь, адэ-анэм гу лъатащ ар сурэт щIыным хуабжьу зэрыдихьэхам икIи фIыуэ къызэрехъулIэм. ЩIалэ цIыкIум езым и открыткэхэр зэхуихьэсыжыну и адэм чэнджэщ къыщритым, ар Iуэхум нэхъри тегушхуащ. А зэманым Iыхьлыхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ письмом щIыгъуу пощткIэ къыпхуагъэхь открыткэ дахэхэр уасэншэт. Пощтымрэ жыжьэ щыIэ ныбжьэгъухэм къагъэхь тхыгъэхэмрэ къуат гукъыдэжым пыщIа гукъэкIыжхэр цIыхухэм гукъинэж ящызыщIар Зарубиным и Iэдакъэ къыщIэкIа сурэт гъэщIэгъуэнхэрщ. Карточкэ зэмыфэгъу минитхум щIигъу зэхуэзыхьэса Вовэ цIыкIу абыкIэ хэти пеуэфыну хьэзырт!

Зауэ зэманым унагъуэр дунейм щызэбгырыдза хъуат. ЩIалэ нэхъыжьитIыр фронтым ираджащ. НэхъыщIэр илъэс I6 хъууэ Германием яшат и къуажэгъу щIалэхэм я гъусэу. Заводым щыщылажьэм, ар мызэ-мытIэу яукI пэтащ, ауэ и насып текIуэри къелащ икIи зауэ нэужьым Урысейм къигъэзэжащ. Щалъхуа къуажэм къыщымынэу, дзэм къулыкъу щищIэну дэкIащ. ИужькIэ Москва псэупIэ ищIри, заводым лэжьэн щыщIидзащ, пщыхьэщхьэ школми щеджэу.

Зауэм хиубыда сабий куэдми хуэдэу, Зарубин Владимир зауэм IэщIиха и сабиигъуэм кIэлъыIэбэж щIыкIэу, мультипликатор курсхэм щIэтIысхьэри, зэфIэкI зиIэ художникыр илъэс IэджэкIэ «Союзмультфильм» студием щылэжьащ. И открыткэхэм еплъхэм мащIэ дыдэт яхэтыр а художникым совет мультфильм щэ бжыгъэхэм къыхэщхэм я теплъэхэр зэрищIыр зыщIэу. Апхуэдэхэщ: «Маугли», «Ну, погоди!», «По следам бременских музыкантов», «Раз-горох, два-горох», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пьёс», нэгъуэщIхэри.

Открыткэхэр 1962 гъэм ищIыу щIидзащ. Абы щыгъуэ япэщIыкIэ худсоветым пхыкIын хуейт и сурэтхэр. Языныкъуэ и лэжьыгъэхэр къыхуамыдами, художникым сурэт ищIын щигъэтакъым, Уае Дадэхэм, IэжьэкIэ къежэх мыщэхэм, удз гъэгъахэр пIащIэу мэзым зыхь тхьэкIумэкIыхьхэм я теплъэхэр ягу дыхьауэ газет щапIэхэм щызэбграх хъуащ. Апхуэдэу Зарубиным и открыткэхэр совет гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуат. Художникым и цIэр зыщIэр мащIэми, абы и псэущхьэ дахэхэм я сурэтхэм куэдым тращIыкIыжыну хэтт.

Открыткэхэр зыщI художникыр цIэрыIуэ хъуат икIи и лэжьыгъэхэр фIыуэ зылъэгъуахэм къабгъэдэкI тхыгъэ куэд къыIэрыхьэрт. Абыхэм зэпымыууэ жэуапи яритыжырт. Художникым и хьэл-щэныр и лэжьыгъэхэми щынэрылъагъут: цIыху гуапэт, зэпIэзэрытт. Совет Союзыр щылъэлъэжа 90 гъэхэм Зарубиным и ныбжьыр илъэс 70-м нэблэгъат. Псом хуэмыдэу а ныбжьым итхэм нэхъ къегугъуэкIт зэманыщIэм зыдрагъэкIуну. Открыткэхэм яIа щIэупщIэм щыхэщIым, сурэтыщIыр тхылъ тедзапIэхэм ядэлажьэу щIидзащ. Дауэ хъуми, абы открыткэхэр зыхилъхьэ щыIэтэкъым.

60 - 90 гъэхэм Зарубин Владимир и Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэр зытет открыткэ миллиарди 1,5-м щIигъу къызэрыдагъэкIами емылъытауэ, нобэр къыздэсми коллекционерхэм ахэр къалъыхъуэ. Языныкъуэхэр уасэншэщ, щымыIэжу къалъытэри. Къэбгъэлъагъуэмэ, филократием унэтIыныгъэ щхьэхуэ иIэщ, Зарубин Владимир и открыткэхэр зэхуэхьэсыным теухуауэ. 2007 къыдагъэкIащ Зарубин Владимир и открыткэхэр щызэхуэхьэса каталог щхьэхуэ.

Хэбгъэзыхьмэ, сурэтылъэ альбомхэмрэ открыткэхэмрэ яхэлъу иджыри ди унагъуэхэм щыхъума хъуауэ къэдгъуэтыжынкIи хъунщ а художник Iэзэм и лэжьыгъэхэм ящыщхэр. Абы и сурэтхэр апхуэдизкIэ нэгъуэщIхэм къащхьэщокIри, и лэжьыгъэхэм лейуэ Iэ ящIидзыни хуейтэкъым.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.05.2024 - 09:03

ДЭТХЭНЭРИ ДЫХУЭНЫКЪУЭЩ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м къыщызэрагъэпэщ хабзэщ «Экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр.

17.05.2024 - 09:03

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

6-нэ Iыхьэ

17.05.2024 - 09:03

ТЕКIУЭНЫГЪЭ ИНЫМ ТЕУХУА КОНЦЕРТХЭР

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр, къэралым и дэнэ щIыпIэми хуэдэу, Налшык къалэми Iэтауэ щагъэлъэпIащ. 

16.05.2024 - 13:05

БОРСЭ АЛАН ЯТОКIУЭ

«Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ.

16.05.2024 - 08:38

ЕВРОПЭМ И ДЫЖЬЫН МЕДАЛЫР

Алыджым и Луртаки къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Европэм грэпплинг бэнэкIэ лIэужьыгъуэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.