ЭКОЛОГИЯ ЖОЛЧУКЪЛА ТАПЛАНДЫРЫЛЛЫКЪДЫЛА

Келир жылда Элбрусда  отуз экология  жолчукъ  игилендирилликди. Аллай амал курорт жылны узуну толу кючю бла  ишлерча ахшы къошумчулукъ этерикди.  

- КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу эм республиканы Миллет паркы бла бирге келир жылда биринчи къат ишлени бардырыргъа  келишгенбиз. Анга кёре  биринчи кезиуде   отуз экология жол жангыртыллыкъды. Жаяу жолчукъла табийгъатны   тамаша жерлерине элтирикдиле, кимге да тынч эм къоркъуусуз боллукъдула.  Ол  жай кезиуде  солугъанлагъа кеслерин сынарча онг тапдырлыкъды,- деп билдиргенди  РФ-ни экономиканы айнытыу министри Сергей Назаров. 

 «Эльбрус»  эм бийик тау-лыжа курортча битеу дуниягъа  белгилиди.   Мында  бирси жерледен эсе кёп заманны - ноябрьден  июньнга дери  трассалада  къар эримей турады. Бюгюнлюкде   курортха   17 километр лыжалада учарча  трасса  эм бюгюннгю излемлеге келишген юч гондол  канат жол  ишлейди. Былтыр курортда 400 мингден аслам турист солугъанды. Жыл сайын аланы санына танг кесек  къошулгъанлай барады. 

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.