КЁП ВЕДОМСТВОЛАНЫ ИШЛЕРИН ТИЙИШДИРГЕН «РОСКАДАСТР» КЪУРАЛГЪАНДЫ

Кадастр палата келир жыл «Роскадастр» праволу компаниягъа кирликди. Бу оноу неге келтирлигини, ол компания не зат бла кюреширигини юсюнден КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствода айтхандыла.

«Роскадастр» компания былтыр 30 декабрьде 448-ФЗ номерли федерал закон бла къуралгъанды. Анга «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» бла «Роскартография» акционер обществола, сора дагъыда «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» эм «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» къырал бюджет учрежденияла кирликдиле. «Кадастр палата да анга къошуллукъду. Аны бла бу учрежденияла ары дери тамамлагъан борчла жангы компаниягъа берилликдиле», - деп ангылатханды Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны башчысы Анна Тонконог.

«Роскадастр» ЕГРН-ге чеклени юсюнден информацияны кёчюрюу, геодезия эмда картография ишлени, сора дагъыда топография карталаны эмда планланы жарашдырыу бла кюреширикди. Андан сора да, илму, излем, билим бериу жумушланы тамамларыкъды, къырал реестрден информацияны берликди, гражданланы эмда организацияланы ол жаны бла жумушларын жалчытырыкъды. Росреестрни информациялы системаларыны ишлерин да бу компания тамамларыкъды.

Алай бла бу компания саулай бёлюмде эм магъаналы ишле бла кюреширикди. Ол санда «Национальная система пространственных данных» проектни къурау да аны боюнунда боллукъду. Ол башха-башха системалада жыйылгъан информацияны бирикдирирге керек болгъан программады.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.05.2024 - 12:35

КЪЫРАЛ ЧЕКНИ КЪОРУУЛАУЧУЛАРЫ БЛА ЁТМЕКНИ ЖАРТЫ ЭТИП ЖАШАГЪАНДЫЛА

Чекчини кюнюне

29.05.2024 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕГЕ

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди.

29.05.2024 - 10:00

ТЫРНЫАУУЗЧУЛА БАРЫСЫН ДА ХОРЛАГЪАНДЫЛА

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди.

29.05.2024 - 09:59

ЖАН АУРУТА БИЛИУ АДАМЛЫКЪНЫ ШАРТЫДЫ

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады.

29.05.2024 - 09:25

ГИТЧЕ БИЗНЕС – КЪЫРАЛНЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫ ТУТУРУГЪУ

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды.