КЁП ВЕДОМСТВОЛАНЫ ИШЛЕРИН ТИЙИШДИРГЕН «РОСКАДАСТР» КЪУРАЛГЪАНДЫ

Кадастр палата келир жыл «Роскадастр» праволу компаниягъа кирликди. Бу оноу неге келтирлигини, ол компания не зат бла кюреширигини юсюнден КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствода айтхандыла.

«Роскадастр» компания былтыр 30 декабрьде 448-ФЗ номерли федерал закон бла къуралгъанды. Анга «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» бла «Роскартография» акционер обществола, сора дагъыда «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» эм «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» къырал бюджет учрежденияла кирликдиле. «Кадастр палата да анга къошуллукъду. Аны бла бу учрежденияла ары дери тамамлагъан борчла жангы компаниягъа берилликдиле», - деп ангылатханды Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны башчысы Анна Тонконог.

«Роскадастр» ЕГРН-ге чеклени юсюнден информацияны кёчюрюу, геодезия эмда картография ишлени, сора дагъыда топография карталаны эмда планланы жарашдырыу бла кюреширикди. Андан сора да, илму, излем, билим бериу жумушланы тамамларыкъды, къырал реестрден информацияны берликди, гражданланы эмда организацияланы ол жаны бла жумушларын жалчытырыкъды. Росреестрни информациялы системаларыны ишлерин да бу компания тамамларыкъды.

Алай бла бу компания саулай бёлюмде эм магъаналы ишле бла кюреширикди. Ол санда «Национальная система пространственных данных» проектни къурау да аны боюнунда боллукъду. Ол башха-башха системалада жыйылгъан информацияны бирикдирирге керек болгъан программады.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди.

01.06.2023 - 09:03

САБИЙЛЕНИ АЙНЫУЛАРЫН ДА КЪОШУМЧУЛУКЪ ЭТЕРГЕ ИТИНЕ»

Лепшокъланы Азрет-Алийни къызы Джауарият Бедикни орта школунда  ингилиз тилден устазды. Ол Пятигорскну Лигвистика институтун тауусханды.

01.06.2023 - 09:03

СОЛУУ КЪОРКЪУУСУЗ БОЛУРЧА – АТТЕСТАЦИЯНЫ ЁТЕРГЕ

РФ-ни Къырал Думасы «Россей Федерацияда туризм ишни мурдорлары» федерал законну экскурсоводланы, гидлени эм инструкторланы ишлерин къурау жаны бла бёлюмюне тюрлениуле кийиргенди, деп билдиредиле ре

31.05.2023 - 09:15

НЁГЕРЛИКГЕ ОКЪУНА БЕТ ЭТМЕЙ

Россейни Баш прокуратурасы КъМР-ни инсанындан зорлап ахча излеген къауумну келечилерине ачылгъан уголовный ишни къабыл кёргенди.

31.05.2023 - 09:14

КЪЫРАЛДА АЛЧЫЛАНЫ САНЫНА ЧЫКЪГЪАНДЫ

Экономиканы, социал сфераны  бир-бир бёлюмлерини айныуларына  кёре, 2022 жылда Къабарты-Малкъар къыралда эмда Шимал-Кавказ федерал округда алчыланы санына чыкъгъанды.