ТЫРНЫАУУЗДАН - МАЙДАЛЛА БЛА

Тырныауузда «Геолог» спорт комплексде боксдан Республикалы ачыкъ турнир ётгенди. Анга 2007-2010 жыллада туугъан жашла къатышхандыла.

Эришиуле спортну устасы Текуланы Маратны бла тренер М.Дышековну хурметлерине жораланнган эдиле.

Минги тауну тийресинде усталыкъларын кёргюзтюрге уа Чеченни, Дагъыстанны эм Север Осетияны спортчулары да келген эдиле. Алай бла спортчула жыл санларына кёре эки къауумгъа юлешинип -2007-2008 эм 2009-2010 къарыуларын сынагъандыла.

Бу турнирге аслам спортчу Черек районну Бабугент эм Бызынгы эллеринден да къатышхан эдиле. Тренерле Герийланы Хусей, Чочайланы Расул эм Сараккуланы Ренат юйретген жашла Ахкёбекланы Ильяс, Улбашланы Артур, Аккыланы Амин, Улбашланы Арсен кеси ауурлукъларында биринчиле болуп, алтын майдалла бла къайтхандыла.

Финалгъа чыгъып «кюмюшлеге» уа Чочайланы Заур, Тогъузаланы Таулан, Аналаны Тимур тийишли болгъандыла. Доммакъ майдалланы уа Улбашланы Темирлан бла Ахкёбекланы Алан къытхандыла.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.