ТЫРНЫАУУЗДАН - МАЙДАЛЛА БЛА

Тырныауузда «Геолог» спорт комплексде боксдан Республикалы ачыкъ турнир ётгенди. Анга 2007-2010 жыллада туугъан жашла къатышхандыла.

Эришиуле спортну устасы Текуланы Маратны бла тренер М.Дышековну хурметлерине жораланнган эдиле.

Минги тауну тийресинде усталыкъларын кёргюзтюрге уа Чеченни, Дагъыстанны эм Север Осетияны спортчулары да келген эдиле. Алай бла спортчула жыл санларына кёре эки къауумгъа юлешинип -2007-2008 эм 2009-2010 къарыуларын сынагъандыла.

Бу турнирге аслам спортчу Черек районну Бабугент эм Бызынгы эллеринден да къатышхан эдиле. Тренерле Герийланы Хусей, Чочайланы Расул эм Сараккуланы Ренат юйретген жашла Ахкёбекланы Ильяс, Улбашланы Артур, Аккыланы Амин, Улбашланы Арсен кеси ауурлукъларында биринчиле болуп, алтын майдалла бла къайтхандыла.

Финалгъа чыгъып «кюмюшлеге» уа Чочайланы Заур, Тогъузаланы Таулан, Аналаны Тимур тийишли болгъандыла. Доммакъ майдалланы уа Улбашланы Темирлан бла Ахкёбекланы Алан къытхандыла.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа