МЕДАЛ 15 КЪАХЬАЩ

Краснодар крайм и Витязевэ къалэм щекIуэкIащ кикбоксингымкIэ Урысейм и Кубокым щыщIэбэна зэхьэзэхуэр. 
Къэралым и щIыналъэ 50-м къикIа спортсмен ныбжьыщIэу 1500-р кикбоксингым къигъэув «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «фулл-контакт», «К 1»  хабзэхэм тету зэхьэзэхуащ. 
Килограмм 60 зи хьэлъагъхэм я гупым хэт Блашэ Темырланрэ кикбоксингым и «фулл-контак» лIэужьыгъуэмкIэ Урысейм и чемпион, Алтай крайм щыщ Габов Степан я зэхьэзэхуэкIэр удэзыхьэхт. Ар раундищкIэ екIуэкIащ, ди щIалэм и текIуэныгъэкIи иухащ.
Красноярск крайм щыщ Шацкой Еленэ къыхигъащIэри, КъБР-м щыщ Ржевская Еленэ дыжьыныр къихьащ. Ещанэ хъуахэщ Абдурахмановэ Дианэрэ Боллоев Аланрэ. 
«Лайт контакт» лIэужьыгъуэмкIэ япэ увыпIэр къихьащ Шопаговэ Раянэ. ХъутIэ Адэлбий ещанэ хъуащ. «Фулл контакт»-мкIэ Гъубжокъуэ Рустам япэ увыпIэр къихьащ, Молэ Ислъам етIуанэщ, Каримовэ Замирэ, Алътуд Владимир, Щэрдэн Марат сымэ ещанэщ.
Шопаговэ Раянэ етIуанэ, Пэрыт Казимир ещанэ увыпIэхэр къахьащ «Лоу кик» лIэужьыгъуэмкIэ. «Лоу кик» и «К I»-хэмкIэ ГъущIо Марат бжьыпэр иубыдащ.
 Зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и ныбжьыщIэхэм медалу I5 зыIэрагъэхьащ, абы щыщу 4-р дыщэу.
Спортсмен ныбжьыщIэхэр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ тренерхэу Сасыкъ Анзор, Боллоев Аслъэн, Апажэ Рашид, Къудей Залым сымэ.
Урысейм и Кубокыр къэхьыным щIэбэну медал къэзыхьахэр Урысейм и гуп къыхэхам хагъэхьащ. Ахэр дунейпсо зэхьэзэхуэхэм хэтынущ.
 

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ