АТА-АНАЛАРЫНЫ ЖАШАУЛАРЫН СУРАТЛАГЪАНДЫЛА

КъМР-де ич ишлени министр «Мени ата-анам полицияда ишлейди» деген конкурсну лауреатларын алгъышлагъанды. КъМР-де ич ишле министр полицияны генерал-лейтенанты Василий Павлов эм министерствода жамауат советни таматасы  Рулан Макушев сабийлеге саугъала бла ыспас къагъытла бергендиле.  

Ведомствону башчысы, сабийлени алгъышлап, быллай ахшы конкурсха тири къатышханларына уллу магъана бергенди. Ызындан быйыл ётген башха битеуроссей эришиуледе юч сабий алчы жерлеге чыкъгъанларын белгилегенди. Алай бла Москвада «Полициячы Дядя Стёпа» конкурсда Бёзюланы Малик хорлагъанды. Милена Абрегова ишлеген сурат а  12-14 жыл сан къауумда биринчи жерге тийишли болгъанды. Ючюнчю жерни уа 6-8 жыл сан къауумда Виктор Глакомгъа бергендиле.

- Кеслерини суратларында сабийле полициячыланы тышында эм кеслерини юйлеринде къалай кёргенлерин билдиргендиле. Сау болугъуз сабийле! Ишлеригизге къарагъандан сора фахмулулугъузгъа  бек сейирсиннгенбиз, сиз аны толусунлай ачыкълагъансыз, - деп чертгенди министр.

Василий Павлов а энчи ыразылыгъын сабийлени ата-аналарына билдиргенди.   «Ишибизни къыйын низамына къарамай, сиз сабийлеригизге адам шартланы сингдирирге къарыу да, заман да табасыз, аланы урунуугъа бла чыгъармачылыкъгъа, жашауну тюз ангыларгъа юйретесиз», - деп чертгенди ол.

Ата-анала да балаларына фахмуларын кёргюзтюрге быллай онгла бергенлери ючюн  министерствону башчыларына уллу ыспас этгендиле, деп билдиредиле КъМР-де МВД-ны пресс службасындан

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 12:35

КЪУРУЛУШЧУЛАНЫ КЪЫЙЫНЛАРЫНЫ ЭСЕБИ – ТЫРНЫАУУЗ БЛА МИНГИ ТАУ АЙБАТЛАННГАНЫ

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле.

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.