ШОШ СЮЕЛИП ЭСГЕРГЕНДИЛЕ, ГЮЛЛЕ САЛГЪАНДЫЛА

Элбрус районну Терс-Къол  элинде къуллукъ борчларын толтура ёлген журналистлени эсгергендиле. Бу ишге  Росгвардияны ведомстводан тышында охранасыны къуллукъчулары да къатышхандыла. Ала, бир минутну шош туруп, ёлгенлеге хурмет этгенлерин билдиргендиле эм эсгертмеге гюлле салгъандыла.

- Бюгюн биз жалынчакъсыз оюмлары ючюн жан бергенлени эсгеребиз. Уллу жарсыугъа, журналистлени араларында жангызда къаугъалы кезиуледе угъай, мамыр заманда ёлгенле да кёп болгъандыла. Ала антларына ахырына дери кертичилей къалгъанлары ючюн алагъа баш урабыз. Аланы атлары бизни эсибизде кёп ёмюрлеге дери къаллыкъдыла, - дегенди Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасыны таматасы Залим Кафоев.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына