ШОШ СЮЕЛИП ЭСГЕРГЕНДИЛЕ, ГЮЛЛЕ САЛГЪАНДЫЛА

Элбрус районну Терс-Къол  элинде къуллукъ борчларын толтура ёлген журналистлени эсгергендиле. Бу ишге  Росгвардияны ведомстводан тышында охранасыны къуллукъчулары да къатышхандыла. Ала, бир минутну шош туруп, ёлгенлеге хурмет этгенлерин билдиргендиле эм эсгертмеге гюлле салгъандыла.

- Бюгюн биз жалынчакъсыз оюмлары ючюн жан бергенлени эсгеребиз. Уллу жарсыугъа, журналистлени араларында жангызда къаугъалы кезиуледе угъай, мамыр заманда ёлгенле да кёп болгъандыла. Ала антларына ахырына дери кертичилей къалгъанлары ючюн алагъа баш урабыз. Аланы атлары бизни эсибизде кёп ёмюрлеге дери къаллыкъдыла, - дегенди Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны пресс-службасыны таматасы Залим Кафоев.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.

14.06.2024 - 08:53

СУКАН АУУЗДА ЭМ АРИУ ЭЛ

Огъары Жемтала Сукан ауузда орналгъанды. Аны  «жем» эм «тала» деген сёзледен къуралгъанды – ол ариу, бай, битимли жерледе орналгъаны ючюн. 

13.06.2024 - 13:59

ТАЗА СУУ БЛА СЫЛТАУСУЗ БОЛУРЧА

Кёп болмай Басхан шахарны жер-жерли самоуправлениясыны Советини депутатлары таза суу бла жалчытырча иш къалай тамамланнганы бла шагъырейленнгендиле.