ОКЪУУЧУЛА БЛА ХАЙЫРЛЫ ТЮБЕШИУ

Жаш адамларыбы ёз миллетини тарыхын билип сюерча этиу хар абаданны да борчу десек, ётюрюк болмаз. Ол жаны бла энчи борч устазланы, алимлерибизни эм жазыучуларыбызны боюнларына салынады. Сабийлени малкъарлыланы ата-бабаларындан келген айтыуларына, таурухларына сейирлери болур ючюн а ала кеслери да жомакълы дуниягъа тюшерча эте билиу а бек магъаналыды. Нальчикни 13-чю номерли гимназиясыны ана тилден бла адабиятдан устазы Созайланы Фазилят аллай устазды. Ол сохталарыны ёз тиллерине сейирлери ёсерча  амалланы излгенлей, тю бешиуле къурагъанлай турады. Алгъаракъда Фазиля Ирагимовна окъуучулары бла «Къарачай-малкъар халкъны маданият совети» регионла аралы жамауат организациясында болгъанды.

 

Сабийлени араларында Советни таматасы Жабелланы Лидия эм назмучу Табакъсойланы Мухтар сёлешгендиле. Школчула бла ала миллетибизни тарыхыны бла маданиятыны юсюнден хапар айтхандыла. Таулу къызчыкъла бла жашчыкъла  уа къонакъбайланы ёз тиллеринде назмула бла къууандыргъандыла.

Лидия Локмановна алагъа миллет кийимлериибизни юсюнден хапар айтханды, адет-тёрелерибизни энчиликлерин ачыкълагъанды. Къызчыкъла бла жашчыкъла ол сейир хапарлагъа сюйюп тынгылагъандыла.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына