АНЫ АТЫ АЙТХЫЛЫКЪ УНИВЕРСИТЕТНИ СЫЙЛЫ КИТАБЫНА ЖАЗЫЛГЪАНДЫ

Бюгюнлюкде жашларыбыз бла къызларыбыз республикабызда, андан тышында да вузларыбызда окъуй, жетишимли бола, кеслерини, миллетлерини атларын да махтау  бла айтдыра келгенлери барыбызны да къууандырады, не  букъдурлугъу барды, ёхтемлендирген да этеди. Бусагъатда ёсюп келгенле жашау алагъа берген  онгланы хайырлана билгенлери да кёллендиреди. Нек дегенде къайсы халкъны да тамблагъы кюню, ышанмакълыгъы да – ол аны бюгюннгю жаш тёлюсюдю.

Мамашланы Джамиля да аллайларыбыздан бириди. Ол Нальчикде ёсгенди. Мында бешинчи номерли школну алтын майдалгъа тауусханды. Мектепде окъуй, тыш къыраллы тиллени билирге талпыныулугъу хорлап, алагъа кеси аллына тюшюнюрге да сюйгенди.

Ол кезиуде атасы Казбек бла анасы Мадина анга не тюрлю онгну да тапдырыргъа угъай демегендиле. Шахарда Америкадан келип жашагъан юйюр бла танышып, къызчыкъны алагъа  ингилиз тилде шатык сёлеше билирге юйренирге жюрютгендиле.

Алай бла онбиринчи классны тауусур заманына ол сагъынылгъан тил бла байламлы кёп затны билгенди эмда андан  сайлагъан ЕГЭ-синде уа 92 балл алгъанды. Дагъыда ол орус тилни жаратады. Андан а Бир къырал экзаменде 95 баллгъа тийишли болгъанды.  Аны бла байламлы уа бу предметден окъутхан устазы Светлана Александровна Моржеринагъа  ыразылыгъын билдиреди. Ол керти да ишин сюйген педагог болгъанын, аны тынгылы дерслеринден тышында, орус тилден репетитор излерге да тюшмегенин хапарлай, аллай бийик профессионаллыгъы ючюн анга ыспас этеди.

Школгъа жюрюген кезиуюнде Джамиля ингилиз тилден республика даражада бардырылгъан олимпиадалада онунчу-онбиринчи класслада  да биринчи жерни алгъанды. КъМКъУ орус тилден къурагъан эришиуде уа экинчи оруннга тийишли болгъанды  (11 кл.).

Тил билимге сюймеклиги бла мектепни тауусханында, ол кесини документлерин Пятигорскда Лингвистика университетге эмда къыралыбызны  бирси шахарларында башха жерлеге да береди. Алай бла эки вузгъа – сагъынылгъан окъуу юйге бла Москвада Плеханов атлы Россей экономика университетге да киреди. Сайлауун а экинчи  вузну сатыу-алыуну экономикасы эмда товароведение факультетини таможня иш специалитетинде тохтатады.

Студент болгъан беш жылыны ичинде таулу къыз университетде, жаланда «бешлеге» окъугъанындан сора да, анда жамауат ишге тири къатышханды. Экинчи курсдан а вузну мурдорунда болгъан къытай, испан тилледен да курслагъа жюрюп, алагъа тюшюнюрге кюрешгенди. Волонтёрланы  къауумуна да къошулгъанды.

Алай бла ингилизчаны, бирси тиллени да ангылагъаныны хайырындан 2018 жылда Футболдан дунияны чемпионатында Москваны футбол командаланы отельлеге сыйындырыу жаны бла волонтёр къауумуну координатору болгъанды.  Ызы бла, Волонтёрланы  халкъла аралы форумунда да менеджер даражада бу уллу жумушну къураргъа болушлукъ этгенинден сора да, кесини ол жаны бла сынамыны юсюнден сёлешгенди.

Андан тышында да, «Эрамус» атлы Халкъла аралы студент ассоциацияны келечиси болуп, бирси къыралладан бери тюрлю-тюрлю алышыныу программалагъа тийишлиликде келип билим алгъанлагъа аслам затха тюшюнюрге юйретип тургъанды. Компьютер окъуулулукъ жаны бла пенсиячыланы арасында бардырылгъан Битеуроссей чемпионат а аны волонтёрлукъ жолуну башланыууна себеплик этгенди.

Мамашланы къызларыны жетишимлерини юсюнден айтхан заманда уа, ол студентлени арасында башха-башха  предметледен бардырылгъан Битеуроссей олимпиадалада айырмалы болгъанлай тургъанды. Сёз ючюн, таможня ишден бешинчи курсда биринчи жерни алгъанды.

«Жылны студенти-2017» эришиуде уа ол «Активист года» номинацияда экинчи оруннга чыкъгъанды.Джамиля билим алгъан университетде жыл сайын да аны тауусурукъ жашланы бла къызланы арасында «Плехановская гордость» деген ат бла уллу конкурсну къураучудула. Анга студентле кеслерини беш жылны ичинде окъууда, илмуда, жамауат ишде да болдургъан жетишимлери бла къатышадыла.

Эришиуню бир ненча ёлчемине тийишлиликде башха-башха бёлюмледен финалгъа  ючюшер адам сайланадыла. Алай эсе да, ким хорлагъаны жаланда сахнагъа ала ючюсю да бирден чыкъгъандан сора белгили болады. Ма алай сакълагъанды мени бюгюннгю жигитим да кесини бу конкурсдагъы эсебин.

Болсада ол бирсиледен айырмалыгъа саналып, сагъынылгъан «Плехановская гордость» даражагъа 25 минг студентни арасында тийишли болуп, «За учебную деятельность» деген номинацияда алтын суу ичирилген «Ника» статуэтканы алгъанды эмда аны аты вузну Сыйлы китабына жазылгъанды. Кеси уа ол кюн къууанчлы жыйылыугъа атасы, эгешчиклери да келирге онг тапханларына кёлю неден да бек кётюрюлгенин жашырмай,  ата-анасына да ыразылыгъын айтады.

Аны илму жаны бла жетишимлерин сагъынсагъ а, ол бюгюнлюкде РИНЦ-ни эмда ВАК-ны тизмелерине кирген даражалы журналлада басмаланнган жыйырма беш илму ишни авторуду.  Бардыргъан тинтиулери ючюн 2018 жылда окъуу юйню грантын, ызы бла уа Москваны Правительствосуну стипендиясын къытханды. «Къытайны ЕАЭС-ни къыраллары бла бизнес жаны бла байламлыгъы» деген темагъа ишин жазып, специалитетни къызыл дипломгъа тауусханды. Аны аллында уа «Мейджор Карго Сервис» транспорт-логистика холдингде практиканы ётген кезиуюнде таулу къызны  къалай уруннганын, билимин да жаратып, аны ары чакъыргъандыла.

Ол кеси студент болуп тургъан университетде Халкъла аралы бизнес  эмда таможня ыз кафедраны дуния экономика ызына аспирантурагъа да кирип, сагъынылгъан холдингде бир жылны уруннганды. Бюгюнлюкде окъууун да андан ары  бардыра, «Нокия» деген финли компанияда халкъла аралы логистикадан координаторду. Андан сора да, кеси да студентлеге дерсле береди.  «Латин Америкада къытайлы бизнес» темагъа диссертациясын экономика илмуланы доктору  Пётр Яковлевни башчылыгъында жаза турады.

Аны бош заманы аз къалады. Болсада ол кезиуде тыш къыраллы тиллеге юйренеди эмда аланы кеслеринде басмаланнган адабият чыгъармаланы окъуйду. Андан тышында  да, бу жаны бла ангылауун «Скайэнг» онлайн-школда ингилизчадан дерсле бериуде хайырланады. Аспирантураны тауусханындан сора да, дагъыда окъуугъа кирип, билимин андан ары ёсдюрюр акъылы барды.

Суратда: Мамашланы Джамилягъа «Плехановская гордость» саугъаны Виталий Королёв береди.

Мокъаланы Зухура.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.