ОГЪУРЛУ ИШГЕ КЪАТЫШХАНДЫЛА

Доброволецлени кюнюнде  Нальчикде «Донор бол да – жашау сакъла» деген акция  ётгенди. Анга къошумчулукъну МВД-ны Къырал автоинспекциясыны КъМР-де Управлениясыны энчи батальону этгенди. Инспекторла берген къан кёп адамны жашауун эм саулугъун сакъларгъа болушуругъуна ийнанадыла. 

 Жоллада къыйын болумлада неда аманлыкъчыланы хаталары тийип ачыгъанлагъа донорланы болушлукълары къалай керек болгъанын инспекторла, айхай да, биледиле. Быллай ишлени къурау адамны жанын къутхарыргъа неда саулугъуна хайыр келтирирге болушлукъ этерге боллукъду,  дегендиле ала.  

 

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.