ЁСЕ КЕЛГЕН ТЁЛЮЛЕ ТУУГЪАН ЖЕРЛЕРИНЕ САКЪ БОЛУРЧА

Ата журтну Жигитлерине атап, Росгвардияны КъМР-да управлениясыны келечилери жаш тёлюню патриот ниетде юйретиу бла байламлы «тёгерек» столгъа къатышхандыла.

Тюбешиуню Афганистанны, урушланы бла аскер къазауатланы ветеранларыны союзу къурагъанды. Анга КъМР-де Росгвардияны къуллукъчулары бла аскерчиле органны ветеранларыны советини башчысы Руслан Хужоков, Миллетлени ишлери эм жамауат проектле жаны бла, Культура министерстволаны, Парламентни, право сакълаучу ведомстволаны, ветеран эм жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла. Ала, бир минут шош туруп, къазауатлада ёлгенлени эсгергендиле. Сора тёлюню ёсдюрюу патриот халда юйретиу иш къалай бардырылгъаныны эсеплерин чыгъаргъандыла. Росгвардияны жер-жерли управлениясыны офицери майор Аслан Тубаев бу жаны бла иш андан ары бардырыллыгъына ышаннганын билдиргенди. Ызы бла Руслан Хужоков бла чакъырылгъан структураланы келечилери «Ёсе келген тёлюню патриот халда юйретиуге салгъан къыйыны ючюн» майдалла бла саугъаланнгандыла.

 - Жаш тёлюню аскер-туугъан жерге сюймекликде ёсдюрюу иш тохтамазгъа керекди. Аланы къарыуларын эм итиниулюклерин биз тюз жанына бурургъа борчлубуз. Ата журтубузда къуралгъан тёрелени да унутмай, аланы сабийлерибизге жетдирирге тийишлибиз, - дегенди Руслан Хужоков.

Холамханланы Алима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.