ЖОЛЛА ЖАНГЫРТЫЛЫНАДЫЛА

Къабарты-Малкъар «Качестволу эм къоркъуусуз автомобиль жолла» миллет проекни тири бардырыргъан регионладан бириди. Аны баш магъанасы адамланы жашау болумларын игилендириргеди. Ол себепден эм биринчи социал объектлеге баргъан жолла тапландырыладыла.

Быйыл республикада отуз социал объектге: школлагъа, сабий садлагъа, медицина учреждениялагъа, спорт комплекслеге эм башхалагъа баргъан жоллагъа къаралгъанды. Алай бла Жемтала, Батех, Этоко, Псыншоко, Благовещенка, Герменчик, Псыхурей элледе билим бериу учреждениялагъа элтген маршрутла жангы окъуу жыл башланнгынчы жангыртылгъандыла.
   
Социал объектлени тийресинде къоркъуусузлукъ жалчытылынырча ишле комплекс халда бардырылгъандыла. Подряд организацияны келечилери жолгъа тынглы ремонт этгенлери бла бирге светофорла, темир буруула, «зебрала», жорукъланы билдирген белигиле салгъандыла эм ызла тартхандыла.

- Элге келгенле эм биринчи жолланы болумуна эс бурадыла. Аны себепли элибизде бу жаны бла ахшы тюрлениуле этилгенлери бек къууандырады. Ала мардалагъа келиширча эм къоркъуусуз болгъандыла. Мектепге сабийле алгъын замандача жол жанлары бла бармай, тротуар бла жюрюйдюле. Ол сеюепден энди алагъа къайгъырмазчады, дейди Благовещенка школну таматасы Ольга Кочаровская.    

Жолчулагъа ыразлыкъларын Жематаланы амбулаториясыны келечилери да билдиредиле. Терк болушлукъ берген службаны водительлери айтханнга кёре, участок жангыртылгъанлы ала саусузланы къысха заманда стационаргъа жетдиредиле.

Магометланы Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.