«ЖУРНАЛИСТ УСТАЛЫКЪГЪА КЕЛТИРГНЕН КЪАДАРЫМА ЫРАЗЫМА»

Кульчаланы Зульфия журналист болуп «Заман» газетде ишлерге эрттеден  мурат этгенди. Къадар болуп, сюйген ишине киргенинден сора уа, ары кёлю кётюрюлгенлей  жюрюйдю. Ол журналистиканы ишге угъай, жашаууну бир энчи кесегине санайды. Бюгюн ол мени ушакъ нёгеримди.

- Зульфия, журналист усталыкъны къалай сайлагъанса?

- Гитчеликден, кёп сабийлеча, кёп тюрлю усталыкъны жаратханма археологдан от ёчюлтюучюге дери. Сегизинчи-тогъузунчу класслада окъугъанымда тартып башлагъанды жюрегим бу жанына. Эсимдеди, дерслерими кюзгю аллында этиучю эдим, телевиденияда дикторлача окъургъа кюрешип.
 
Кесими бир башха ишде кёрмей эдим. Усталыкъ билим алыргъа заман жетгенде, журналист болургъа сюйгеними айтама. Жууукъларым бу сайлаууму жаратмайдыла, тёрели усталыкъ алырымы, сёз ючюн, устаз неда доктор, болуруму излей эдиле. Мени акъылымда уа - сейир жолоучулукъла, тюбешиуле, ушакъла… Жарсыугъа, ол кезиуде бизде журналистика факультет жокъ эди. Жууукъларыбыздан бири: газетде ишлерге аллай бир сюе эсенг, филология бёлюмге кир», - дейди. Алай бла Къабарты-Малкъар къырал университетни филология факультетинде окъуйма, биринчи курсдан да институтда бола тургъан затланы юслеринден жазып башлайма.

- «Заман» газетге уа къалай тюшгенсе?

- Биринчи жазгъаным Малкъар къырал театрда Берберланы Бурханны чыгъармасына кёре салыннган «Ташны къычырыгъы» деген спектакльни юсюнден болгъанды. Биринчи интервьюну уа «Иман» жырчы къауумдан алгъан эдим. Газетде он жылдан аслам заманны ишлейме, алай ол кезиуле бусагъатдача эсимдедиле.

Жазгъанларымы да алып, редакциягъа келеме. 17 жылымда инсаннга хар неда къолундан келликча кёрюнеди, тыйгъычла жокъдула. Мени да кёлюм жарыкъды, къууаныпма. Мында Текуланы Хауагъа ашырадыла, ол ышара тюбегени бютюн кёл этдиреди. Андан сора студент жылларымда жазгъанымы ол окъуйду, тюзетеди, юйретеди. Терс затларымы юсюнден жумушакъ айтханы, ангылата билгени, жарыкълыгъы манга таукеллик бередиле. Ол газетде ишлегенли 50 жылдан атлагъанды, журналистикада устазыма аны санайма.

Керти тенгим а Гайыланы Рита болуп келеди, кёп жылланы ишде, харкюнлюк жашауда да огъурлулугъу, сабырлыгъы бла юлгюдю.  

- Усталыгъынгда биринчи атламларынг?

- Ол халда студент жылла ётедиле. Магистр диссертацияны къоруулап, бир ауукъ заманнга Кёнделеннге, къартларыма, келеме, ол кезиуде аммам «Заман» газетге корректор керекди деген билдириуню окъуйду. Нальчикге, желча, терк жетеме, белгиленнген кюн редакциягъа атланама. Бу ишге кирирге сюйген дагъыда талай адам бар, эди. Билимибизни билирге, бизге конкурс къурайдыла. Аны эсеплерине кёре ишге да аладыла.

Юч айны корректор болуп турама, алай ол мен излеген иш тюйюл эди. Кабинетде тынч туруп, халатла излеген манга азды. Материалланы окъуй, мен а муну къалай жазарыкъ эдим, ушакъ бардыргъан адамгъа къаллай соруула берлик эдим, деп сагъышланама. Юч ай озгъанлай, корреспондентге кёчюредиле.

Алай бла анча жылны термилген жериме келеме. Башда, телевиденияны юсюнден айтхан эдим, анда да кесими сынайма. Мени жерим газетде болгъанын ангылайма. Билемисиз, сёз бла жазгъан сурат ишлегенчады.  

Былайда аппам Теммоланы Мухутдинни юсюнден айтыргъа сюеме, ол 100 жылгъа жууукълашхан акъсакъалды, газетибизни эм кертичи окъуучуларынданды. Аны алмагъанлай хазна кюн къалмагъанды, жазгъанымы жаратса, манга ол эм бийик махтауду.

- Журналистни иши башха усталыкъладан къайсына ушайды?

- Жюрегим тартып, сюйюп келгеним ючюн, газетни ишин бир башха зат бла тенглешдирлигим келмейди. Ол мени жашауумда энчи жерни алады. Бу усталыкъны сайлагъан инсан тири, жолгъа  терк чыгъаргъа хазыр болургъа тийишлиди. Аны бла бирге оюмлулукъ, магъаналы шартланы айыра билиу керекди. Ишни сюйгеннге – ол къыйын тюйюлдю, аны къой  хычыуун окъунады.

Эм сюйген жанрым интервьюду. Онюч жылны ичинде кёп сейир адам бла тюбешгенме, ала бла ушакъларым шёндю да эсимдедиле. Иш бла узакъ шахарлагъа баргъанбыз, Москвада Россейни Журналистлерини союзуну 100-жыллыкъ байрамында, Волгоградда Мамаев курганда Уллу Ата журт урушда Сталинград ючюн жан берген къарачайлыланы бла малкъарлыланы эсгертмелерини ачылыуунда болгъанбыз - жолоучулукъ къачан да сейирди. Округну субъектлерини ара шахарларында  «Кавказ оюнла» фестивальда къоншу миллетлени маданиятларын кёргенбиз, зауукълу эришиуледе кесибизни спортчуларыбызны сынашханларына къарагъанбыз.

- Ишлерин энди башлагъан журналистлеге не айтырыкъ эдинг?

- Танышларым, тенглерим бла сёлешгенде, кёпле ишлерин сюймегенлерин, солуу кюнлени ашыгъып сакълагъанларын айтадыла. Газетге келген кёп жылларымы ичинде бир кере окъуна бери ишгеча келгенме деп айталмайма, аллай бир тартады бери жюрегим. Аны ючюн жаш адамлагъа эм уллу насийхатым, къайсы усталыкъны да сайласынла, ол бек алгъа жюрек сайлау болургъа керекди. Сагъыш этигиз, къалай къыйынды эрттен сайын сюймеген жеринге келген, кюн узуну анда олтургъан, жаратмагъан жумушларынгы тамамлагъан. Сюйюп келсенг а, не да зауукълу кёрюнеди.

Сайлау этгенден сора, арсарлыкъгъа къалмай, терк окъуна ишни ангыларгъа, айтханымча, тири болургъа керекди. Бу усталыкъ мугурайып турууну, эринчекликни, мытырлыкъны, аны бла бирге уа ашыгъышлы оюм этиуню тёзмейди, нек дегенде журналистика жамауатны кёз къарамын къурагъан кючледен бириди.  

- Ишингде эсде къалырча кезиуле.

- Сейир адамла бла ушакъла, тюбешиуле. Интервьюну кезиуюнде ушакъ нёгеринги ич дуниясы, жашаугъа, бир тюрлю болумгъа кёз къарамы ачыкъланады. Спорт бёлюмге тюшгеним себепли, интервьюларымы асламысы спортчула бла болгъандыла. Ала салгъан муратларына жетер ючюн, къаллай сынауладан ётгенлерине, къарыуларын-саулукъларын аямай къалай кюрешгенлерине къарай, хурмет этесе. Ол чакъда адам улу, кертиси бла бир затны болдурургъа сюйсе, кёп къыйынлыкъдан, чырмаудан ёталлыгъын, анга къаллай кюч берилгенин ангылайса. Мусукаланы Сакинат, аланы юслеринден материалланы жыйып, китап чыгъарыргъа боллугъуну юсюнден айтхан эди, бусагъатда аны юсюнден сагъышланыпма.

- Ахырында, газетни юбилейи бла байламлы айтыр сёзюнг.

- «Заман» манга къалай багъалы болгъанын башда да айта келгенме. Биринчиден, ол мени сюйген ишимди. Экинчиден, коллективибизде адамланы огъурлулукъларын да белгилерге сюеме, биз ишден тышында да шуёхлукъ жюрютебиз, къыйын кезиуде, къууанчда да бир бирибизге билеклик этебиз ол а адамны жашауунда уллу байлыкъды. Мен газетибизге жашнарын, кёп жылланы окъуучуларыбызны сейир материаллары бла къууандырырын тежейме.

Ушакъны Холамханланы Алина бардыргъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.