ЖАШ ТЁЛЮНЮ БИРИКДИРЕ

Озгъан ыйыкъда Пятигорск шахарда «СтартМашукСКФО» деген форум ётгенди. Анга СКФО-ну 7 регионундан жыл санлары 14-18 жылгъа жетген къызла бла жашла къатышхандыла. Аны бардырыуну баш борчу добровольческий къымылдауну айнытыугъа себеплик этиу болгъанды. Къабарты-Малкъардан ары 6 школчу жолоучу болгъандыла.

Форумну къууанчлы ачылыууна РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка да къатышханды. Ол билим бериу платформаны башланыуун белгилеген кнопкагъа округну айырмалы школчулары бла бирге басханды.

- Сизни алда сейир жашау сакълайды. Жашлыкъ аламат кезиудю. Окъугъуз, билим алыгъыз. Жаланда итиниулюк бла айырмалы болур онг барды. Бир бирге болуша, ахшы проектле къурап, аланы жашауда бардыра, ёсерге керекди. Ол бюгюннгю заманны излемиди, - деп чертгенди Юрий Яковлевич.

Жаш тёлю форумгъа сайланнганладан бири уа Жантууланы Исламды. Таулу жаш Псычох элни орта школуну окъуучусуду эм волонтёрлукъ иш бла да тири кюрешеди. Бу жыйылыуда ол миллетни ата-бабаладан келген ашхы тёрелерине къайтыугъа жораланнган темагъа проектин къоруулагъанды.

Жантууланы Исламны оюмуна кёре, быллай тюбешиуле бек керекдиле. Аланы кезиулеринде тюрлю-тюрлю миллетлени бла динлени келечилери бир бирлери бла къаршыракъ танышыр онглары болады.

Форумну уа жыл сайын ётдюрюр мурат барды. Аны къурагъанла билдиргеннге кёре, ала кезиулю жыйылыугъа Россейни Жигитлерин, белгили алимлени эмда жамауат къуллукъчуланы чакъырып, тюбешиуле къураргъа дейдиле.

Суратда (онг жанындан экинчи) Жантууланы Ислам.

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.