ЭЛ МЮЛК ИЛМУЛАНЫ КЪЫЙМАТЛЫГЪЫН СЮЗГЕНДИЛЕ

РФ-ни сыйлы агроному, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Мирон Ханиевге аталып, Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетинде Битеуроссей илму-сынам конференция бардырылгъанды кёп болмай. Аны баш темасы «Россей Федерацияны илму-техникалы эмда социал-экономикалы жанлары бла айнытыу онглары» болгъанды.

Конференциягъа жыйырмадан артыкъ аграр вузланы, Россей Федерацияны Правительствосунда Финанс университетни, Г.В. Плеханов атлы экономика университетни, Къазахстандан, Азербайджандан, Донбассдан аграр академияланы келечилери къатышхандыла.

Пленар кенгешинде Россейни илмула академиясыны академиги, Социалист Урунууну Жигити, СССР-ни къырал саугъасыны лауреаты, КъМКъАУ-ну сыйлы профессору Залийханланы Михаил сёлешгенди. Дагъыда КъМР-ни жарыкъландырыу эмда илму министрини орунбасары Елена Мисостова, эл мюлк министрини экинчиси Тимур Вадахов, КъМКъАУ-ну профессору Хамидби Боготов да окъугъандыла докладларын.

Ушакъгъа видеоконференцсвязь бла РАН-ны академиги, Къобанда аграр университетни келечиси Асхад Шеуджен, РАН-ны член-корреспонденти, Кърым республиканы эл мюлк илму-излем институтуну башчысы Владимир Паштетский, Дондагъы ГАУ-ну профессору Константин Пимонов эм талай башха вузланы келечилери да къатышхан эдиле.

Пленар кенгешден сора конференцияны иши быллай бёлюмледе бардырылгъанды: «Эл мюлк илмула», «Зоотехния эм ветеринария», «Биология илмула», «Техника илмула» эм «Экономика илмула».

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.