Путинымрэ Трампрэ Хельсинки щызэIуощIэ

Финляндием и къалащхьэ Хельсинки дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэмрэ Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ я зэIущIэ. Ар куэд щIауэ дуней псор зыпэплъа Iуэхугъуэщ.

Путин Владимиррэ Трамп Дональдрэ мыпхуэдэу зыубгъуауэ иджы япэу зэхуэзэу аращ. Нэхъапэм ахэр зэман кIэщIкIэ щы­зэ­Iу­щIар дунейпсо зэхуэс зэмылIэужьы­гъуэхэращ.

Урысей Федерацэм и Президентыр нэхъ пасэу къэкIуащ зэпсэлъэныгъэхэр ще­кIуэкIыну Хельсинки и курыкупсэм ит уардэ унэм. Ар иригъэблэгъащ Финляндием и Iэтащхьэ Ниинисте Саули, и щхьэгъусэр дэщIыгъуу. США-м и Президентыр нэхъ иужьыIуэкIэ къэсащ икIи Путинымрэ Трампрэ щхьэхуэ защIри, сыхьэтитIкIэ я закъуэу зэпсэлъащ.

КъэралитIым я лIыщхьэхэр гуапэу зэIущIащ. Трамп къыхигъэщащ Урысей Федерацэмрэ США-мрэ я зэпыщIэныгъэхэр зэи зэрызэпымыуар. И чэзу хъуауэ абы ­къелъытэ дунейм къыщыхъу Iуэхугъуэхэм папщIэ я Iуэху еплъыкIэхэр зэтрагъэхуэну. КъищынэмыщIауэ, Трамп Путиным къе­хъуэхъуащ футболымкIэ дунейпсо чемпио­натыр ехъулIэныгъэкIэ зэрырагъэкIуэкIам къыхэкIыу.

Хельсинки щекIуэкIа зэIущIэм щы­теп­сэлъыхьащ сату зэдэщIэным, зауэм пы­щIа Iуэхугъуэхэм, Китайм, ядернэ политикэм, нэгъуэщI куэдми. США-м и Президен­тым къыхигъэщащ иужь илъэсхэм къэ­рали­тIым я зэхущытыкIэхэр хуабжьу зэ­Iыхьауэ зэрыщытар. Абы щхьэусыгъуэ зы­бжанэ иIэщ. Апхуэдэу щыт пэтми, лъэ­ны­къуэхэм къалъытэ зэпыщIэныгъэхэмрэ зэдэлэ­жьэ­ныгъэмрэ икIэщIы­пIэкIэ зэфIэгъэувэжын хуейуэ. Америкэм и Штат Зэгуэтхэмрэ ­Урысей Федерацэмрэ къищы­нэмыщIауэ, абы я фейдэ хэлъщ ­дуней псом.

Кремлым и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар зэрызэбгригъэхам тепщIыхьмэ, Трампрэ Путинымрэ тепсэлъыхьащ Украинэм, Сирием, Кореем щыщыIэ щытыкIэ гугъум, тер­роризмэм зэгъусэу зэребэныну щIы­кIэм.

Зэпсэлъэныгъэхэр зэфIэкIа иужькIэ США-мрэ Урысей Федерацэмрэ я президентхэм зэгъусэу пресс-конференц къы­хузэрагъэпэщащ. Дунейм и щIыпIэ куэ­дым къикIа журналистхэр абыхэм щы­гъуазэ ящIащ я зэIущIэр зэрекIуэкIамрэ зэрызэгурыIуа Iуэхугъуэхэмрэ.

Хьэтау Ислъам.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.