ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СТАНДАРТ КИЙИРИЛЛИКДИ

«Физкультура бла спортну юсюнден» эм «Билим бериуню юсюнден» федерал законлагъа тюрлениуле этилгенлери себепли 2022 жылны ахырына дери «тренер-преподаватель» профессионал стандарт кийирилликди, аны юсюнден Россейни Правительствосуну сайтында билдириледи.

Алай бла спорт школлада бла аралада ишлеген тренерлеге педагог даража, анга кёре уа устазлагъа тийишли эркинликле, борчла, социал гарантияла да берилликдиле. Вузланы жангы программалагъа кёре окъугъан выпускниклерини аттестатларында «Спортну тюрлюсюнден тренер. Преподаватель» квалификация жазылырыкъды. Бу усталыкъны эндиге дери алгъанлагъа квалификацияларын ёсдюрюу курсла къураллыкъдыла. Андан тышында, быйылны кюзюне тренерле-преподавательлеге хакъ тёлеуню жорукълары да тохташдырыллыкъдыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд