СПОРТ КЛУБХА ТЁЛЕГЕН АХЧАНЫ КЕСЕГИ КЪАЙТАРЫЛЛЫКЪДЫ

Файдасына налог тёлеген хар инсан, ол Россейни гражданини эсе, спорт клубха жюрюгени ючюн къоратхан ахчасындан налог вычетни алаллыкъды, деп билдиредиле республиканы Спорт министерствосундан.

Сёз ючюн, сиз бир жылгъа фитнесге неда тренажёр залгъа барыугъа 120 мингнге дери къоратхан эсегиз, андан 13 процентин – 15600 сомну къайтарыргъа боллукъсуз. Аны ючюн налог период бошалгъанчыгъа дери сизни иш бла жалчытхан организациягъа заявление жазаргъа керекди, анга кёре хакъыгъыздан болжаллы халда (вычет тёленип бошалгъынчыгъа дери) 13 процентни тыярыкъ тюйюлдюле. Экинчиси, кесигиз налог декларацияны берирге боллукъсуз (3-НДФЛ форма). Бу амалны хайырлансагъыз, физкультура-саулукъ кючлеу организациягъа жюрюгенигизни юсюнден келишимни копиясы, касса чек бла ахча келирча банк счётну реквизитлерин да берирге керекди.

Спорт вычетни жангызда кесигизге угъай, сабийлеригизге да алыргъа боллукъсуз, аны ючюн жыйгъан документлеригизге ала туугъанларыны юсюнден шагъатлыкъ къагъытланы да къошаргъа тюшерикди. Сабий ючюн вычетни эм уллу ёлчеми 6500 сомду.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.