ЗАКОННУ ОНГЛАРЫ БЛА ХАЙЫРЛАННГАНЛАНЫ ТИЗМЕСИ КЕНГЕРТИЛГЕНДИ

Мобилизация бла аскерге чакъырылгъан бизнесменлеге болушлукъну мадарлары хазырланнгандыла.  Ол санда алагъа ачылгъан  сюд дауну эм приставла хазырлагъан толтуруу бегимлени кючлери тохтатыладыла. Законну автору Къырал Думаны промышленность эм сатыу-алыу комитетини келечиси Игорь Антропенкону айтханына кёре, бу амал бла хайырланыргъа боллукъланы тизмеси кенгертиледи.

Алай бла законнга хазырланнган тюзетиулеге тийишлиликде, инсанла бла бирге аны бла предпринимательле да хайырланыргъа боллукъдула. Бу жорукъ организацияны иеси аскерге мобилизация бла чакъырылгъан кезиуде ишлейди. 

- Энчи операциягъа къатышханланы арасында предпринимательле, организацияланы учредительлери кёпдюле. Биз аланы эркинликлерин сакъларгъа борчлубуз. Биз жарашдыргъан законопроект инсанланы бла предприятияланы сейирлерин сакълаугъа бурулупду,-дегенди документни автору.

Эсигизге салайыкъ, Къырал Дума 24 ноябрьде мобилизация бла   чакъырылгъанлагъа эмда аскерде кеслерини ыразылыкълары бла къуллукъ этгенлеге сюд этиуню эм приставла хазырлагъан толтуруу бегимни кючлерин тохтатыуну юсюнден законну проекти биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди.

Документде сюд эм толтуруу жумушланы кючлери не заманда  тохтатылгъаныны тизмеси боллукъду.  Бу амал бла сауутланнган кючледе, россейли законлагъа кёре къуралгъан башха аскер биригиуледе бла органлада къуллукъ этгенле хайырланыргъа боллукъдула.

Алай алиментлени тёлеу а тохтатыллыкъ тюйюлдю.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд