МУIЭЕД И МЭЖДЖЫТЫР

Къаир къалэм дэт «МуIэед и мэжджытыр» Баб Зууэйлэ куэбжэм къыбгъэдэтщ. А зэманым яухуэ муслъымэн тхьэелъэIупIэхэм ещхьу, абы хэтт мэсхьэбиплIым щыхурагъаджэ мыдрисэрэ джумхьэ нэмэз щащIын мэжджытрэ. 
Тхыдэдж Макризи зэритхыжымкIэ, мэжджытыр щIаухуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр суфий студентхэм папщIэ еджапIэ къызэIуахынырт. Дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, мыдрисэм щрагъэджэну я мурадт хьэнэфий мэсхьэбым щыщу еджакIуэ 50, шафихьийм щыщу – 40; маликийхэм ящыщу – I5; хьэнбэлийуэ – еджакIуи 10. КъинэмыщIауэ, мыдрисэм хэтт тафсирымрэ хьэдисхэмрэ щадж, КъурIэныр гукIэ щызрагъащIэ, хьэнэфий мэсхьэбымкIэ ислъам хабзэ зехьэкIэм щыхурагъасэ пэшхэр. 
 Зи гугъу тщIы мэжджытым хъыбар гъэщIэгъуэн къыдокIуэкI. КъызэрыщIэкIымкIэ, абы иубыд щIыпIэр ипэкIэ лъэхъуэщу щытащ икIи мэжджытыр езыгъэухуа сулътIан МуIэед абы гъэру исащ. Хьэпсым здисым, МуIэед цIэмрэ гъудэ-бадзэмрэ апхуэдизкIэ игу зэщагъэуати, тхьэ иIуауэ щытащ зэгуэр Мысырым тепщэгъуэр къыщыIэрыхьамэ, а езыр щаIыгъ лъэхъуэщым и пIэ мэжджыт къригъэувэну. ЖиIами трагъуэтэжащ.
 Мэжджытым динар 40 000 текIуэдащ. Макризи къызэриIуэтэжымкIэ, абы илъэсиблкIэ елэжьащ ухуакIуэ 30-рэ лэжьакIуэ къызэрыгуэкIыу I00-рэ. Ухуэныгъэр щаухыпар 1422 гъэращ, ауэ I4I9 гъэм ар махуэшхуэ иращIэкIыу къызэIуахауэ щытащ.
ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:10

СУИТ И ГЪУЭГУР

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым.

02.02.2023 - 10:08

ТХЫЛЪ ЛЪАХЭМ И ГУБГЪУЭ БЭВЫЛЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

02.02.2023 - 10:07

СИ КЪУЭШУ СИ АМИРЫМ ЗЫ ГУФIЭКIЭ ЗЭРИХЬЭРТИ

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэр

02.02.2023 - 10:06

СТАЛИНГРАД ТЕКIУЭНЫГЪЭР ДУНЕЙМ ЗЭРЫЩЫIУАР

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт.

01.02.2023 - 12:35

ТIЫБГЭ И IЭШЭЛЪАШЭМ

Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ.