МУIЭЕД И МЭЖДЖЫТЫР

Къаир къалэм дэт «МуIэед и мэжджытыр» Баб Зууэйлэ куэбжэм къыбгъэдэтщ. А зэманым яухуэ муслъымэн тхьэелъэIупIэхэм ещхьу, абы хэтт мэсхьэбиплIым щыхурагъаджэ мыдрисэрэ джумхьэ нэмэз щащIын мэжджытрэ. 
Тхыдэдж Макризи зэритхыжымкIэ, мэжджытыр щIаухуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр суфий студентхэм папщIэ еджапIэ къызэIуахынырт. Дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, мыдрисэм щрагъэджэну я мурадт хьэнэфий мэсхьэбым щыщу еджакIуэ 50, шафихьийм щыщу – 40; маликийхэм ящыщу – I5; хьэнбэлийуэ – еджакIуи 10. КъинэмыщIауэ, мыдрисэм хэтт тафсирымрэ хьэдисхэмрэ щадж, КъурIэныр гукIэ щызрагъащIэ, хьэнэфий мэсхьэбымкIэ ислъам хабзэ зехьэкIэм щыхурагъасэ пэшхэр. 
 Зи гугъу тщIы мэжджытым хъыбар гъэщIэгъуэн къыдокIуэкI. КъызэрыщIэкIымкIэ, абы иубыд щIыпIэр ипэкIэ лъэхъуэщу щытащ икIи мэжджытыр езыгъэухуа сулътIан МуIэед абы гъэру исащ. Хьэпсым здисым, МуIэед цIэмрэ гъудэ-бадзэмрэ апхуэдизкIэ игу зэщагъэуати, тхьэ иIуауэ щытащ зэгуэр Мысырым тепщэгъуэр къыщыIэрыхьамэ, а езыр щаIыгъ лъэхъуэщым и пIэ мэжджыт къригъэувэну. ЖиIами трагъуэтэжащ.
 Мэжджытым динар 40 000 текIуэдащ. Макризи къызэриIуэтэжымкIэ, абы илъэсиблкIэ елэжьащ ухуакIуэ 30-рэ лэжьакIуэ къызэрыгуэкIыу I00-рэ. Ухуэныгъэр щаухыпар 1422 гъэращ, ауэ I4I9 гъэм ар махуэшхуэ иращIэкIыу къызэIуахауэ щытащ.
ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.06.2024 - 10:01

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым.

22.06.2024 - 09:03

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр.

21.06.2024 - 08:54

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ ка

21.06.2024 - 08:54

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

21.06.2024 - 08:53

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэ