СЕЙИР ЭСЕПЛЕ ТУУДУРГЪАН ЧЕМПИОНАТ

Футболдан быйылгъы чемпионат тарыхда бек сейир эришиуледен бириди дерге боллукъбуз. Мында кёпле сакъламагъан эсеплени кёребиз. Бюгюнлюкню юсюнден айтханда, мен оюм этгенден, Англияны бла Нидерландыни командалары бла тенгшиликде 3 оюндан 7 очко алып, кеси къауумунда биринчи болуп орналгъан Мароккону командасыды. Хорватияны бла Белгияны келечилери андан иги да артдадыла.

Бюгюн чемпионатны ючюнчю туруну тёрт тюбешиую ётерикди.  Тюнене бардырылгъан оюнладан а Германияны бла Коста-Риканы сермешлери эдиле. Немисли футболчула 2:4 деп хорлагъан эселе да, чемпионатдан юйлерине тебирейдиле. Нек дегенде ал оюнлада туура былай жетишимли болмагъанларыны хатасындан, алчылыкъны японлулагъа ычхындыргъандыла. Эсигизге салайыкъ, 2018 жылда Россейде ётген чемпионатдан да ала тюз бу халли кетген эдиле. Экспертле чертгеннге кёре, айтхылыкъ «немисли машина» бузулгъанды эм жангыдан къачан ишлеп башларыгъын киши да билмейди.

Катарны кесини командасыны юсюнден айтханда, ол юч тюбешиуюнде да хорлаялмагъанды. Ала бла тенг канадачыла ойнагъандыла. Экисини да очколары жокъду. 

Чемпион атны жюрютген французлула бу жол да аман ойнамайдыла. Кеслерини къауумларында 6 очко бла биринчи тизмедедиле. Ала бла тюшген Данияны командасы да бу жол жангыз бир хорлам болдуралгъанды. Специалистлени оюмларына кёре, быйыл да Францияны командасы чемпионлукъну ычхындырмазгъа кюреширикди.

Финалны 1/8 кезиую 6 декабрьге дери бардырыллыкъды. Андан сора командала 3 кюн солуп, андан ары алай бардырлыкъдыла эришиулерин. Эсигизге салайыкъ, финал оюн а 18 декабрьде Лусаил шахарда «Миллет стадионда» ётерикди.

Эришиулени юслеринден айтханда, чемпионатны тарыхында бек кёп къошакъ заманла бу жол белгиленнгендиле. Англия бла Иран ойнагъан кезиуде судья биринчи таймгъа - 14, экинчисине уа 10 минут къошханды. Къалгъан тюбешиуледе да беш минутдан аз болмайды ол кёрюмдю.

Бюгюнлюкде чемпионат 5 шахарда ишлегеннген 8 стадионда бардырылады. Ала барысы да хайырланыргъа озгъан жыл берилгендиле. Келген къонакълагъа жамауат транспорт хакъсызды. Ашханаланы саны да иги кесекге ёсгенди. Экеуленнге анда ашап чыкъгъан орта эсеп бла 1600 сом бола кетеди. Къыралда ичги (сыра) сатыу бла байламлы жорукъла болгъанлары себепли, аны жаланда стадионну тийресинде алыр онг барды. Болсада эришиуле башланыргъа эки кюн къалып, Катарны властьлары бир жерде да сатмазгъа эм битеу ичгини хорлагъан командагъа саугъагъа деп оноу чыгъаргъан эди. Алай битеу къыралла аллай болумну жаратмагъанларын билдирип, ФИФА-гъа тарыгъып, сыраны сатарча этдиргендиле.

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:10

СУИТ И ГЪУЭГУР

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым.

02.02.2023 - 10:08

ТХЫЛЪ ЛЪАХЭМ И ГУБГЪУЭ БЭВЫЛЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

02.02.2023 - 10:07

СИ КЪУЭШУ СИ АМИРЫМ ЗЫ ГУФIЭКIЭ ЗЭРИХЬЭРТИ

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэр

02.02.2023 - 10:06

СТАЛИНГРАД ТЕКIУЭНЫГЪЭР ДУНЕЙМ ЗЭРЫЩЫIУАР

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт.

01.02.2023 - 12:35

ТIЫБГЭ И IЭШЭЛЪАШЭМ

Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ.