БОРЧЛА ЭТИП ТУРГЪАНЛАНЫ ХАТАЛАРЫ БИРСИЛЕГЕ ДА ЖЕТЕДИ

Бизни республикада жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы электрокюч ючюн этген борчларыны битеулю ёлчеми бир миллиард сомгъа жете къалады. Ол быйыл биринчи ноябрьге тарихледиле. Кесинде да 330 миллион сому 2022 жыл башланнганлы бери къошулгъанды. Борчну 94 проценти таза суу эмда жылыу бла жалчытыучу предприятияланы боюнларындады, деп билдиргендиле «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Бирсилени араларында эм кёп берлиги – 372 миллион сом - Нальчикде «Водоканал» муниципал унитар предприятияда барды. Андан 238 миллионун ол быйыл борч этгенди. «Нальчикде жылыу бла жалчытыу компания» МУП а 228 миллион сом тёлерге керекди. Ол да кесини борчун быйыл ал он айны ичинде 123 миллион сомгъа кёбейтгенди.

Энергетикле айтханларына кёре, ол алай болгъаны, сетевой комплексни жумушларын тындырыргъа, ремонт эмда жангыртыу ишлени бардырыргъа чырмау этеди. Аны хатасы уа хайырланыучулагъа да таяныргъа боллукъду.

 

Омарланы Мурат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан