ФИНАНСЛАНЫ ЮСЮНДЕН ПОРТАЛ

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла моифинансы.рф интернет-портал къуралгъанлы бир ненча жыл болады. Бу ресурс Россей Федерацияда Финанс окъуулулукъну кючлендириу жаны бла стратегияны толтурууну чеклеринде жарашдырылгъанды. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну эмда кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

Сайтда бар тёлюлеге деп жарашдырылгъан материалла бардыла. Экономикадан не тюрлю билимлери болгъанлыкъгъа да ангылашыныулу болурча алай. Профессионалла, специалистле, билим бериу учрежденияланы келечилери да кеслерине тийишли информация табарыкъдыла порталда.

Анда ахчаны жюрютюуге энди тюшюнюп башлагъан школчула бла студентле, ишлей туруп къыстырыкъ этерге сюйгенле, пенсиягъа чыгъарыкъла эмда чыкъгъанла финансла жаны бла билимлерин бек иги кючлендирликдиле.

Сайтны жарашдырырны аллында башха къыраллада сынамгъа да къарагъандыла, быллай ресурсланы къаллай энчиликлери болургъа кереклисин белгилегендиле. Бу ишни кезиуюнде хайырланыучулагъа бегирек да керекли затлагъа эс бурулгъанды: ариу дизайннга, билдириуню дайым жангыртып турургъа кереклисине, экспертлеге соруула берирге онг болуруна да.

Порталда болгъан информация быллай категориялагъа бёлюнеди: «Жашауда керекли», «Билим алырча», «Къырал власть органлагъа» эмда «Бюджет окъуулулукъ». Сайтха киргенлеге финанс калькуляторла да жарашдырылгъандыла. Ала бла кредитлени бла вкладланы процентлерин, болжалларын женгил тергерге боллукъду. Энтта да бир магъаналы бёлюмде – «Финансла министерствону китапханасында» - тюрлю-тюрлю материалла бардыла. Алай бла бу портал гражданланы финансла жаны бла билимлерин кючлендирирге бек уллу себеплик этеригине сёз да жокъду.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан