ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле. Аладан бири –Минги тауну тийреси–адамланы бурун заманладан бери да кесине тартханлай турады. Бери жаланда Европаны бек бийик тау  тёппесине, Кавказ тауланы башларына ёрлер,къар басхан сыртладан  лыжала бла учар  ючюн келмейдиле - адамланы бери  нарат терекле, таза хауа, гара суула, дарман битимле да тартадыла. 
Алай, жарсыугъа, табийгъат байлыкъла таркъайгъан да этедиле. Аланы сакъланыулары уа адам улу  алагъа не  кёзден къарагъанына кёре да  болады. Тёгерекде къудуретни багъаларгъа уа  гитчеликден юйретирге керекди. Аны алайлыгъын «Приэльбрусье» миллет паркда ишлегенле иги биледиле. 

-Ёсюп келген тёлюню табийгъатха  ие кёзден къарарча юйретиуге биз уллу магъана беребиз.  Терс-Къолну эмда  Элбрус элни  мектеплери бу тийреледе болгъанлары себепли,  агъачны тазалау жаны бла  биз бардыргъан ишлеге хар заманда да тири къатышадыла. Алагъа Огъары Бахсанны бла Нейтрино посёлкаланы   окъуучулары да къошулуучудула. Биз  ала бла  тюбешиуле, дерсле, лекцияла, семинарла, конкурсла,  викторинала да бардырабыз, - дейди паркны генеральный директоруну орунбасары  Батырбекланы  Зейтунну жашы Ахмат.

Ол айтханнга кёре, аллай ишле Терс-Къолну мектебинде терк-терк бардырыладыла. Жетинчи-тогъузунчу классланы окъуучулары аланы хар бирине да тири къатышадыла, ахшы билимлери бла да къууандырадыла. Ала Минги тауну тийресинде болгъан жаныуарланы бла битимлени, тауланы атлары бла байламлы  соруулагъа къыйналмай жууапла  бериучюдюле.

Миллет  паркда ишлегенлеге  не заманда да   жумушла кёп  чыгъадыла. Алагъа  тау башына  ёрлегенлени, лыжачыланы, сноубордчуланы, ол тийрелеге солургъа келген  туристлени  ызларындан къалгъан кир-кипчикни жыяргъа да тюшеди.  «Битеу ол затла  табийгъатха  кёп заран  саладыла. Алай эсе уа,  агъачны тийресин, тау сыртланы  тазаларгъа бизге, хар замандача,   мектепчиле,  тауланы сюйгенле да болушургъа  чыгъарла  деп бек ышанабыз. Табийгъатны  биз келир тёлюлеге ма былай ариулай  сакъларгъа борчлубуз.

Сабийле  гитчеликлеринден окъуна аланы жашаулары табийгъат бла къаты байламлы болгъанын билирге, аны ючюн жууаплы болгъанларын ангыларгъа керекдиле»,-дегенди Миллет паркны директоруну орунбасары. 

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.